Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:934 (2009-2010)
Innlevert: 24.03.2010
Sendt: 25.03.2010
Besvart: 07.04.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Kan statsråden redegjøre for fremdriften i ratifiseringen av skatteavtalen mellom Norge og Mauritius, og angi om en endelig avtale vil påvirke Norfunds forbud mot å investere gjennom Oversjøiske Finanssentra utenfor OECD?

Begrunnelse

Det regjeringsoppnevnte Offentlig Utvalg mot Kapitalflukt fra fattige land la frem sin innstilling i 2009. En av konsekvensene er at Norfund er pålagt ikke å investere i nye fond utenfor OECD-området. Dette har store konsekvenser ikke bare for Mauritius, men også for en rekke andre afrikanske land som sårt trenger tilførsel av kapital og investeringer ettersom en stor del av mikrokreditt og private equity fondene i Afrika nettopp kanaliseres gjennom Mauritius. Kapitalfluktutvalgets rapport inneholder ingen definisjon av hvilke Oversjøiske Finanssentra(OFS) man mener er skatteparadis. En utfasing av bruken av OFS vil også få store og dramatiske konsekvenser for Norfunds muligheter til å investere i utviklingslandene.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Finansdepartementet har siden 2006 forhandlet avtaler om innsyn i opplysninger i skattesaker ved et felles nordisk prosjekt som administreres av Nordisk Råd. Det har vært lagt vekt på en mest mulig felles nordisk opptreden og undertegning av avtalene, bl.a. ved en felles seremoni, også der hvor noen av de nordiske land har eldre dobbeltbeskatningsavtaler med vedkommende jurisdiksjon og ønsker å oppgradere disse, bl.a. ved å innarbeide de nye reglene om innsyn. For Norge ble dette gjort overfor de Nederlandske Antiller.

De nordiske land har nå undertegnet bilaterale innsynsavtaler med 16 jurisdiksjoner ytterligere, og flere er i sluttfasen.

Mauritius har en eksisterende dobbeltbeskatningsavtale med Sverige. Denne er Sverige rede til å beholde, dersom Mauritius aksepterer en oppgradering av reglene som skal beskytte mot utilsiktet bruk av avtalen, såkalt ”treaty shopping” eller misbruk. Norge og de øvrige nordiske land har sluttført forhandlinger om rene innsynsavtaler, men har understreket at vi forutsetter at det finnes tilfredsstillende løsninger overfor Sverige, og at vi også her tar sikte på en felles undertegning. Etter det jeg har fått opplyst, er forhandlingene med Sverige i sluttfasen. Vi håper på en felles undertegning i løpet av året.

Skatteopplysningsavtalen med Mauritius vil gi norske skattemyndigheter innsyn og adgang til å innhente opplysninger til bruk ved ligning og kontroll av norske skattytere. Som en offentlig skattefri institusjon vil derfor avtalen ikke direkte berøre Norfund.

Norfund er underlagt Utenriksdepartementet. Jeg finner det derfor ikke riktig å kommentere de føringer Utenriksdepartementet har lagt på Norfunds virksomhet.