Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:937 (2009-2010)
Innlevert: 24.03.2010
Sendt: 25.03.2010
Besvart: 09.04.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Ser statsråden det som en prioritert oppgave å gi anledning til oppstart av nye folkehøyskoler?

Begrunnelse

Masfjorden kommune har sammen med private aktører i flere år jobbet for å etablere en folkehøyskole i kommunen. Det var derfor gledelig at det i budsjett for 2010 ble lagt inn midler til å opprette en ny folkehøyskole. Flere prosjekter står i kø og Masfjorden folkehøyskole er en av disse.
Masfjorden folkehøyskole er en skole som vil ha folkehelse som hovedprofil. Den vil vektlegge livskvalitet og sunn livsførsel noe som passer godt i en kommune som er pilotkommune i Miljøverndepartementets prosjekt "Livskraftig utvikling" og som satser på en bærekraftig utvikling.
Folkehøyskolene er en svært viktig del av utdanningslinja. De er med på å utvide horisonten, skape nysgjerrighet på nye områder og lærer studentene mye om menneskelige relasjoner. Gjennom et år på folkehøgskole får elevene sjansen til å prøve seg på nye fag og fordype seg i emner innenfor sine interesseområder, samt muligheten til å reflektere over hvilken utdanning de skal ta i framtida. Folkehøgskolene gjør også en svært viktig innsats i å få elever som av ulike grunner har droppet ut av videregående opplæring tilbake til skolen etter et år på folkehøgskole. Derfor mener jeg at det må åpnes for starte opp flere folkehøyskoler.
Masfjord kommune har tomme bygninger som en folkehøyskole kan overta.
De tomme bygningene taper seg imidlertid i verdi for hvert år de står tomme, og kommunen må innen utgangen av 2010 ta stilling til om bygningene bør gå til andre formål. Derfor haster det med en avklaring. Gjennom en rask avklaring vil også arbeidet med bygningene kunne starte opp slik at elever kan tas inn fra skoleåret 2011.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det følger av folkehøyskoleloven § 2 at departementet godkjenner en folkehøyskole for tilskudd. Loven gir ikke rett til godkjenning, selv om vilkårene i loven er oppfylt. Det er en forutsetning for godkjenning at det er bevilget midler over statsbudsjettet til opprettelse av ny folkehøyskole.

Jeg har stor respekt for den rollen folkehøyskolene har hatt og har i samfunnet og utdanningssystemet. Folkehøyskolen er en selvstendig, ubundet og eksamensfri skole som fyller en viktig rolle for mange unge mennesker. Et år på folkehøyskole kan for mange innebære en frihet til å utvikle seg i en modningsfase i overgangen til voksenlivet.

Representanten spør om jeg ser det som en prioritert oppgave å gi anledning til oppstart av nye folkehøyskoler. Til dette vil jeg vise til at vi høsten 2009 godkjente den første nye folkehøyskolen på mange år, Setesdal folkehøgskole. Dette er et tydelig signal om at regjeringen ser den verdien folkehøyskolene har for mange ungdommer.

Som representanten viser til er Masfjorden folkehøgskole én av flere kandidater som søker godkjenning. Søknadene vil bli vurdert og avgjort i forbindelse med de årlige budsjettprosesser.