Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:938 (2009-2010)
Innlevert: 24.03.2010
Sendt: 25.03.2010
Besvart: 26.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Innebærer den visjonen for Aker sykehus som statsråden snakket om 24.02 ganske enkelt at Oslo kommune skal kjøpe sykehuset av staten til markedspris, for deretter selv å stå for drift, organisering og finansiering av et eventuelt helsetilbud der, eller skal staten på noen måte bidra til det omtalte "samarbeidet"?

Begrunnelse

I forbindelse med sykehusreformen overdro Oslo kommune Aker sykehus vederlagsfritt til staten, inkludert tomtegrunn og eiendomsmasse. Administrerende direktør i Oslo Universitetssykehus, Siri Hatlen, åpnet 23. mars i år for at sykehustomten på Aker kan selges allerede til sommeren. Hun uttalte til NRK Østlandssendingen at pengene fra salget er nødvendige for å finansiere videreutvikling av Oslo Universitetssykehus.
24. februar 2010 uttalte imidlertid helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen følgende til Akers Avis Groruddalen:

"Jeg tror hovedstaden virkelig trenger en type samhandlingsarena som kan møte de store helseutfordringene som kommer de neste ti årene, særlig i forhold til kroniske sykdommer. Jeg vil ta initiativ til at alle parter kommer sammen for å se på om en slik arena kan etableres på Aker. En slik samhandling mellom staten, Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus, Oslo kommune og bydelene, krever at alle parter vil dette. Jeg kan forsikre at Helse Sør-Øst og Oslo Universitetssykehus vil bidra til et slikt arbeid. En lik utvikling for Aker forutsetter at Oslo kommune ønsker det."

I Soria Moria-erklæringen lovet regjeringen at ingen lokalsykehus skal legges ned.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Oslo universitetssykehus HF (OUS) ble etablert 1. januar 2009, og består av de tidligere helseforetakene Aker, Ullevål og Rikshospitalet. Som representanten er vel kjent med, vedtok styret ved OUS 17. februar 2010 å samle lokalsykehustjenestene ved OUS i ett storbysykehus lokalisert til Ullevål. Omstillingene som pågår ved OUS er et ledd i omstillingsarbeidet i Helse Sør-Øst som ble igangsatt i forbindelse med sammenslåingen av Helse Sør og Helse Øst i 2007. Den sammenslåtte regionen fikk et klart oppdrag om å få til en bedre samordning og ressursutnyttelse i regionen generelt, og i hovedstadsområdet spesielt (St. prp. nr. 44 (2006-2007).

Aker sykehus er pr i dag lokalsykehus for befolkningen i bydelene Bjerke og Alna i Oslo, samt Follo. Befolkningen i Bjerke vil i fremtiden få sine tjenester ved OUS, mens befolkningen i Alna og Follo vil overføres til Ahus. Befolkningen i Grorud og Stovner ble overført til Ahus allerede i 2004. Helse Sør-Øst RHF har forsikret meg om at før befolkningen i Alna og Follo overføres fra Aker sykehus til Ahus, skal det gjøres nødvendige vurderinger av både befolkningsutviklingen i hovedstadsområdet og vurderinger av kapasiteten og forsvarligheten av tjenestene.

Helse Sør-Øst RHF har også orientert meg om at Oslo kommune i sin høringsuttalelse i saken om ett storbysykehus, har gitt uttrykk for at Aker sykehus i fremtiden kan bli en samhandlingsarena mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Jeg er helt enig i at Oslo trenger en samhandlingsarena. Jeg har derfor invitert Oslo kommune til dialog for å få klarhet i hvordan de ser for seg eventuell fremtidig bruk av Aker - i et samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Jeg forventer også at Helse Sør-Øst RHF legger til rette for en fortsatt god og konstruktiv dialog med Oslo kommune for å finne gode løsninger innenfor rammene av styrevedtaket i OUS om ett storbysykehus.

Jeg er kjent med at styret for OUS i sitt styremøte den 24. mars 2010 ble orientert om arbeidet med eventuell realisering av eiendom på Aker. Den foreløpige protokollen, viser at styret vedtok at det skal rettes en invitasjon til Oslo kommune ved byrådsleder for å sikre videre dialog om hvordan eiendommen kan tas i bruk i forbindelse med samhandlingsreformen.

Jeg kan forsikre om at det ikke vil bli gjennomført salg av eiendom på Aker før det har vært tilstrekkelig dialog med Oslo kommune. Et eventuelt salg av eiendommen skal uansett forelegges meg og behandles i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Dette følger av helseforetakslovens bestemmelser (§ 31).