Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:939 (2009-2010)
Innlevert: 25.03.2010
Sendt: 26.03.2010
Besvart: 09.04.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Det oppmuntres til at elever i videregående skole tar et utvekslingsår i utlandet, men dette har dessverre vist seg vanskelig for elever ved yrkesfaglige retninger på grunn av formelle krav til hvilke fag som velges i utlandet.
Vil kunnskapsministeren sørge for at alle programområder får like muligheter til et utvekslingsår i utlandet under forutsetning av at de tar studiespesialiserende påbygg, ikke læretid og fagbrev?

Begrunnelse

Våre myndigheter oppfordrer elever til å søke seg til utlandet. For elever på studiespesialisering ved våre videregående skoler er dette uproblematisk. Ved Dalane Videregående Skole i Egersund har en de siste årene hatt elever fra Helse- og sosialfag som har reist ut i 2.klasse og kommet tilbake for å ta 3.klasse allmennfaglig påbygg. Nå har det imidlertid kommet et rundskriv som setter større krav til det formelle, nemlig at eleven må kunne fortsette sitt yrkesfaglige løp i utlandet hvis de skal få dette året godkjent. Dette synes i praksis å kunne medføre at det blir umulig eller svært vanskelig å få et utvekslingsår for yrkesfagelevene.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det er av mange grunner positivt at norsk ungdom som er i videregående opplæring tar et skoleår i utlandet.

Det norske utdanningsmyndigheter må ha regler for, er hva som kan godkjennes av utenlandsk utdanning inn i en norsk kompetansegivende videregående opplæring. Hovedprinsippene for dette, som har stått fast i mange år, er at under utenlandsoppholdet må vedkommende ha skaffet seg den kompetansen og de ferdigheter som er nødvendige for å følge den undervisningen vedkommende kommer tilbake til her i landet. Dette betyr i praksis blant annet at skoleåret i utlandet må være på samme nivå som det norske og at man fullfører dette skoleåret på de vilkår som gjelder i vedkommende land. Den som for eksempel tar ett skoleår i utlandet etter å ha fullført Vg1 i Norge må, for å kunne fortsette direkte på Vg3 etter tilbakekomsten, dokumentere kompetanse/ferdigheter for å kunne starte på Vg3. Dersom vedkommende etter tilbakekomsten til Norge ønsker å begynne på Vg2 trenger han/hun ikke å dokumentere noe ut over sin Vg1-kompetanse.

Til nå har ønskene om ett år i utlandet vært absolutt størst blant elever som går på studieforberedende utdanningsprogram. Dette er grunnen til at reglene for godkjenning av skoleår i utlandet til nå bare har vært knyttet til disse utdanningsprogram. Reglene for dette står i rundskriv nr. 8 – 2009 fra Utdanningsdirektoratet.

I departementet har vi sett behov for at det fastsettes godkjenningsregler også for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram. Departementet har derfor i samarbeid med Utdanningsdirektoratet sett nærmere på hvilke vilkår som bør knyttes til slik utenlandsk opplæring. Det er vårt ønske å få til et felles regelverk for godkjenning av utenlandsk opplæring både for studieforberedende og yrkesforberedende utdanningsprogram. Jeg legger til grunn at forslag til forskriftsfesting vil kunne sendes på høring i løpet av inneværende år.

At vi nå ønsker å få nærmere regler også for godkjenning av utenlandsk opplæring innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, betyr ikke at det så langt har vært ulovlig med lokal godkjenning av slik opplæring ved inntak til neste årstrinn i Norge. Hovedregelen for slike lokale vurderinger er, og har i lang tid vært, at den som ikke har fulgt det ordinære løpet i Norge kan komme inn på neste årstrinn dersom vedkommende dokumenterer kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for inntak på det aktuelle årstrinnet.

For ordens skyld legger jeg til at det hele tiden har vært slik at ingen får utskrevet dokumentasjon(vitnemål) for bestått norsk videregående opplæring uten at utdanningen er sluttført her i landet. Personer som sluttfører sin videregående opplæring i utlandet vil, dersom vilkårene for dette i vedkommende land er oppfylte, få sin sluttdokumentasjon der.