Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:940 (2009-2010)
Innlevert: 25.03.2010
Sendt: 26.03.2010
Besvart: 07.04.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I mai 2007 ble pasienttransporten utlyst på anbud, og firmaet Bodø Sightseeing vant anbudet og startet kjøringen i mai 2008. Siden den gang har pasienttransporten i Salten vært preget av kaos, regelbrud, pasienter som ikke har nådd til avtalte timer hos lege, fysioterapi og sykehus og påstander om lovbrudd. Fra mai til 10. november mottak sykehuset 175 avviksmeldinger på transport av pasienter.
Hvor lenge har statsråden tenkt å akseptere Nordlandssykehusets behandling av pasientene i saltenområdet?

Begrunnelse

I mai 2007 ble pasienttransporten i Salten utlyst på anbud. Firmaet Bodø Sightseeing vant anbudskonkurransen. Siden den gang har temaet pasienttransport vært en del av mediabildet i saltenregionen. Den siste føljetongen startet i Avisa Nordland (AN) 20 mars, med oppfølging 22. og 23. mars. I oppslaget den 20. mars kommer det frem at sjåførene kastet kjøreskiver ut bilvinduet for å skjule regelbrudd og antall klager på pasientkjøringen økte dramatisk. Siden firmaet overtok kjøringen i mai 2008 og frem til 10. november 2008 ble det registret 175 avviksmeldinger på transporten. I tillegg sitter pasient- og brukerombudet i Nordland med en perm med klager fra pasienter som ikke hentes. Pasientombud Inger-Marie Sommarset sier ifølge AN at Pasienter kommer for sent til legetimer. Pasienter som påføres unødvendig store smerter. Pasienter som blir hentet tidlig på morgenen og ikke kommer hjem før sent på kvelden. Meldingene er alvorlig. Dette er ikke god pasientbehandling. Det minner mer om pakketransport. Jeg tror ikke Helse Nord er opptatt av kvalitet, sier pasientombudet.
Ifølge AN refset kommunelegen i Meløy pasientkjøringen, Pasientkjøringen kan sette liv og helse på spill, uttalte kommunelegen til AN. I AN den 20. mars d.å. står sjåfører i Bodø Sightseeing frem og forteller om trusler, svart betaling og gjenglemte pasienter. En av sjåførene forteller i AN at de hadde beredskap hele døgnet og at enkelte dager kunne hun kjøre opp mot 18 timer. Den 11. februar d.å. avslørte AN at mange av bilene til Bodø Sightseeing ikke hadde taksameter, selv om dette var et krav. Saken er nå under granskning av helseforetaket. Tidligere har AN avdekket at firmaet brukte gammelt bilmateriell hvor pasientene har blitt fraktet i Rent a- Wreck biler.
I samme avis står det om en 73 år gamle dame som forteller at 6 ganger dukket ikke pasienttransporten ikke opp når hun skulle på fysioterapi behandlingen. I dag er det 3 måneder siden hun ga opp.
I AN den 23. mars d.å. står en transportør frem å forteller at hun ble lurt av firmaet til å kjøre pasienttransport pirat, og at hun fikk lønnen svart. I oktober kom lønnen hennes, 11 000 kr. inn på kontoen uten at skatt var trukket, eller at lønnsoppgave. Skatt i Nord bekrefter ifølge AN at det ikke er registret noe skattetrekk fra noe firma på denne personen. Kristensen sørget selv for at skatten ble innbetalt.
I AN den 22. mars står det som overskrift " Glemte å ta betalt for salg av ambulanse". Bakgrunnen for oppslaget er at i juni 2009 solgte Nordlandssykehuset en Ambulanse til Bodø Service AS, Spørck selskapet som nå driver pasienttransporten i Salten. Regningen ble først fakturert 5. februar i år, tre dager etter AN ba om innsyn i salget ble fakturaen utsendt fra Nordlandssykehuset. I tillegg leide firmaet bårebil av Nordlandssykehuset i 30 dager i 2009, heller ikke dette beløpet ble fakturert før AN ba om tilgang til fakturaen.
Dette er bare en del av det som har vært i media den senere tid, og er kun toppen av isfjellet. Tiltroen til pasienttransporten i Salten er på et lavnivå, og et samtaleemne blant folk. Hvis det ikke ryddes opp i dette straks vil dette kunne få alvorlige konsekvenser for pasientene, hvor Nordlandssykehuset står ansvarlig. Nordlandssykehuset har et selvstendig ansvar for å påse at kontraktshaver følger lover og regler, og ikke minst de spesifikasjoner som anbudet krever.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Transport til undersøkelse i kommune- og spesialisthelsetjenesten er en del av det såkalte ”sørge for”-ansvaret som de regionale helseforetakene skal ivareta. Pasientene har rett på å få dekket utgifter til transport til undersøkelse og behandling. Dette er regulert i lov om pasientrettigheter og i syketransportforskriften.

De regionale helseforetakene er pålagt å følge regelverket for offentlige anskaffelser, også når det gjelder anskaffelser av transporttjenester. I Nord-Norge er det en utfordring at mange av leverandørene er små, og dermed ikke er i stand til å levere tjenester med det volum som Helse Nord RHF har behov for.

Helse Nord har derfor sett på strukturen i sine anbudsutlysninger for å møte denne utfordringen. Konkret har de delt opp anbudene i mindre geografiske områder, slik at en får større samsvar med leverandørenes virkeområde og kapasitet. Det er imidlertid et krav at de regionale helseforetakene skal søke å få levert god kvalitet til konkurransedyktige priser for pasienttransporten, som for andre typer varer og tjenester til det offentlige.

Når det gjelder inngåelse av kontrakt med en tilbyder av transporttjenester, forutsettes det at tilbyderen kan levere mengde og kvalitet i tråd med kravene i anbudsdokumentene og kontrakten for tjenesten. Dette gjelder selvfølgelig også i forhold til de krav som er fastsatt i henhold til pasientrettigheter og krav til kvalitet i tjenesten. I tillegg kommer også andre krav til kjøretøy m.v. for leverandøren av den avtalte tjenesten. Departementet forutsetter at Helse Nord RHF følger opp sitt ansvar overfor leverandøren i avtaleperioden, slik at pasientene får den tjenesten som de har krav på.

Det er nå gått seks år siden de regionale helseforetakene overtok finansieringsansvaret for pasienttransport og ansvaret for kjørekontorene fra daværende trygdeetaten. Fra 2006 ble ansvaret for oppgjørsordningen for reise med rekvisisjon overført til helseforetakene, og nå fra årsskiftet er forvaltningsansvaret for refusjon av reisekostnader ved reise uten rekvisisjon overført.

Pasientreiser er et komplekst område med ca 4,3 millioner pasientreiser pr år, hvorav ca 3,5 millioner reiser med rekvisisjon, og der reiser med taxi utgjør det største volumet. Til sammen brukes det ca to milliarder kroner i året på pasientreiser. Helse- og omsorgsdepartementet har i dialog med de regionale helseforetakene kommet fram til at det skal gjennomføres en evaluering av pasienttransport etter ansvarsovertakelsen i 2004. Evalueringen vil bli gjennomført innenfor et geografisk område i Helseregion Nord.

Helse Nord RHF vil for øvrig iverksette en ny anbudsutlysning for Salten-området i forbindelse med at gjeldende avtaleperiode går ut neste år.