Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:941 (2009-2010)
Innlevert: 25.03.2010
Sendt: 26.03.2010
Besvart: 07.04.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): I en tid med stort kraftunderskudd og urimelig høye priser i Midt-Norge, opplever vi at eksisterende linjekapasitet som kan bidra til å drifte fler småkraftverk, blir satt ut av drift.
Mener statsråden at dette er god energipolitikk, og vil statsråden bidra til at utbyggingen av de åtte omsøkte småkraftverkene i Austefjorden og Volda kan realiseres og sikres linjekapasitet, i tråd med Stortingets vedtak om tilknytningsplikt?

Begrunnelse

Sunnmørsposten 24. mars viser til strid mellom kraftselskapet Tussa og en småkraftpioner i Møre og Romsdal. Saken dreier seg om en snart 60 år gammel høyspentlinje i Austefjorden som NVE har gitt Tussa løyve til å fjerne. Det vises til at i en tid med kraftunderskudd blokkerer Tussa for kraftutbygging, at Tussa i fem år har stoppet utbygging av åtte småkraftverk, ved å vise til manglende linjekapasitet til å få strømmen ut. Småkraftutbyggerne mener at Tussa har brutt lova, underslått linjekapasitet, og at de plikter å restaurere linja.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Etter at Stortinget endret energiloven våren 2009, har nettselskapene nå plikt til å knytte til seg ny energiproduksjon; den såkalte tilknytningsplikten. Plikten omfatter også nye investeringer og nettkonsesjonssøknader dersom det er nødvendig for å ta i mot ny produksjon. Konsesjonsmyndighetene kan bare gi fritak fra tilknytningsplikten i de tilfelle der det ikke er samfunnsmessig rasjonelt å investere. Det er i utgangspunktet opp til nettselskapene selv å utrede hvordan de skal oppfylle den lovbestemte tilknytningsplikten, men NVE vil gjennom konsesjonsbehandlingen av nye produksjonsanlegg avgjøre hvor omfattende nettinvesteringer som skal gjøres. Tilknytningsplikten er ikke til hinder for omstruktureringer og ombygginger i nettet så lenge tilknytning kan ivaretas på annen måte.

Saken det vises til, gjelder søknad om sanering av en regionalnettsledning tilhørende Tussa Nett. Gjeldende konsesjon utløper i 2016. Nettselskapets søknad om sanering omfatter ikke spørsmålet om fritak fra tilknytningsplikt etter energiloven. NVEs vedtak om å tillate sanering er til klagebehandling i Olje- og energidepartementet. Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan kommentere denne saken nærmere mens den er her til behandling.