Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:943 (2009-2010)
Innlevert: 25.03.2010
Sendt: 26.03.2010
Besvart: 14.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Hvilke tiltak vil samferdselsministeren vurdere for å sikre at nok personer tar bussertifikat til å kunne dekke dagens og fremtidens behov for bussjåfører i Norge?

Begrunnelse

10. september 2008 innførte Norge et nytt EU-direktiv som førte til krav om 280 timers opplæring, eller 140 timers opplæring med flere restriksjoner. Det nye kravet har ført til en voldsom prisøkning på å ta bussertifikat, over 60 000 kr mer enn tidligere. Totalprisen på et bussertifikat er nå på en cirka 80 - 90 000 kr.
Tilbakemeldingen fra bransjen er at de opplever en sterk nedgang i antall elever. I følge tall fra Statens Vegvesen tok 135 personer bussertifikat i 2009. Dette inkluderer også de elevene som gjennom videregående yrkessjåførutdanning får gratis sertifikat. Antallet er langt fra dekkende når bransjens arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner opplyser at landet bare i år vil trenge rundt 2000 nye bussjåfører.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg er oppmerksom på de utfordringene som bussnæringen står over for når det gjelder å rekruttere bussjåfører. Jeg har selv hatt møter med næringen hvor disse har blitt presentert og diskutert, senest den 22. mars 2010 hvor arbeidsgiver- og arbeidstagersiden var representert.

Vegdirektoratet opplyser at det utstedes færre førerkort i dag enn for 10 år siden. Det er bekymringsfullt, særlig i en tid der vi ønsker å styrke kollektivtilbudet. De siste årene fram til 2008 har antallet ligget stabilt mellom 1700 og 1800 førerkort for buss, klasse D.

Bussnæringen er opptatt av å rekruttere yngre medarbeidere og mener lavere aldersgrense for å føre buss kan sikre en økt rekruttering til bransjen. Jeg vil diskutere denne saken med Vegdirektoratet. Dagens alderskrav til førerkort for buss (21 år) er for eksempel ikke tilpasset eksisterende opplegg fram mot videregående skole og mot fagbrevet. Vegdirektoratet har ikke funnet å ville foreslå en senking av aldersgrensen for bussførerkort på nåværende tidspunkt. Jeg ser at denne problemstillingen reiser flere vanskelige spørsmål i forhold til trafikksikkerhet, sjåførens rolle som myndighetsperson og rekrutteringen til bussnæringen, og at den derfor krever en grundig behandling.

Vegdirektoratet har opplyst at kostnadene til yrkessjåføropplæringen i snitt er på ca kr. 35.000. I Norge eksisterer det i dag et gratis utdanningstilbud gjennom videregående skole som også inneholder et halvårlig kurs beregnet for voksne elever. Jeg er videre gjort kjent med at for eksempel Danmark har en finansieringsordning hvor det koster den enkelte bussjåførstudent svært lite å ta en slik utdanning.

Det er viktig at terskelen for å ta yrkessjåføropplæringen ikke vanskeliggjør rekrutteringen til yrket. Jeg vil derfor også ta kontakt med Arbeidsministeren og Kunnskapsministeren for å diskutere denne problemstillingen nærmere.