Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:947 (2009-2010)
Innlevert: 25.03.2010
Sendt: 26.03.2010
Besvart: 08.04.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Aftenposten beskriver hvordan foreldre som er avhengig av sosialhjelp, opplever at kommunene gjør fradrag i sosialhjelpen for engangsstøtten ved fødsel. Synes statsråden denne praksisen er rimelig, og om ikke, hva vil statsråden gjøre for å få endret den?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Engangsstønad ved fødsel gis til mødre som ikke har opptjent rett til fødselspenger, og er ment å være stønad til spesielle utgifter i forbindelse med fødselen, for eksempel utgifter til klær, seng, barnevogn, barnestol, bleier og annet utstyr til barnet, samt nødvendige ting til hjemmet som følge av at det nå kommer barn i familien. Beløpet er imidlertid ikke beregnet ut fra en konkret kostnadsvurdering.

I rundskriv I/34-2001, som ble utgitt av daværende Sosial- og helsedepartementet, står det at ettersom ytelsen er ment å kompensere særlige utgifter i en bestemt situasjon, skal det tas hensyn til alle tilsvarende utgifter, dersom det tas hensyn til stønaden som inntekt. Som en konsekvens av sosialhjelpens subsidiære karakter, er også engangsstønaden i prinsippet en inntekt som sosialtjenesten kan ta hensyn til ved vurdering av behov for stønad til livsopphold.

Oppslaget i Aftenposten kan tyde på at enkelte kommuner vurderer en families behov for babyutstyr og kostnadene ved dette, og at kommunene så legger til grunn at den delen av engangsstønaden som overskyter disse kostnadene blir brukt til livsopphold. Jeg kjenner den konkrete saken bare fra media, og vet ikke om kommunen her har fulgt vanlig praksis, eller om det i denne saken foreligger særlige forhold som har vært avgjørende for vedtaket. Jeg kan følgelig ikke kommentere denne enkeltsaken.

Arbeids- og velferdsdirektoratet arbeider med et rundskriv til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Hensynet til barn som lever i økonomisk vanskeligstilte familier blir særlig vektlagt i dette arbeidet. I den forbindelse vil det også bli redegjort for forholdet mellom engangsstønad og sosialhjelp, og hvilke forhold som skal vurderes ved utmåling av økonomisk stønad i disse sakene. Jeg vil sørge for at det i rundskrivet blir presisert at kommunene ved utmåling av sosialhjelp må sikre at barnefamiliene kan skaffe seg det utstyret som engangsstønaden er ment å gå til.