Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:970 (2009-2010)
Innlevert: 29.03.2010
Sendt: 29.03.2010
Besvart: 09.04.2010 av justisminister Knut Storberget

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): I forbindelse med kriminaliseringen av kjøp av seksuell omgang eller handling, ble det fra flere lagt vekt på viktigheten av tiltak for å hjelpe prostituerte ut av denne virksomheten. Justisdepartementet satte også av midler til dette.
Hvilke prosjekter er det bevilget midler til, hvilke av disse har kommet i gang og hvordan følges dette arbeidet opp fra regjeringens side?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Stortinget opprettet i statsbudsjettet for 2009 en prosjektpott på 10 millioner kroner under Justisdepartementets budsjett til prosjekter/tiltak som kunne bedre situasjonen for prostituerte og hjelpe kvinner og menn ut av prostitusjon, etter forslag fra Ap og SV. Midlene skulle bidra til å styrke innsatsen på området.

Stortingets bevilgning bidro til nytenkning og engasjement hos organisasjoner og myndigheter på feltet, og det ble fremmet søknader om en rekke spennende prosjekter.

Justisdepartementet foretok en tildeling av midlene etter samråd med andre berørte departementer, og etter diskusjon med fagmiljøene på området. Det ble fra departementets side understreket at man ønsket å prioritere samarbeidstiltak mellom ulike organisasjoner/myndigheter. Fordelingen ble videre foretatt med bakgrunn i forskningstiftelsen Fafos rapport om prostitusjonsmarkedene i Norge som forelå rett før forbudet trådte i kraft.

Følgende fordeling fant sted:

- Pro Sentret fikk kr 1 000 000 til diverse arbeidsmarkedstiltak. Målgruppen var både norske og utenlandske kvinner og menn. Pro Sentret har drevet ulike arbeidsmarkedstiltak siden 2006. Målsettingen er å hjelpe brukerne å komme inn på det ordinære arbeidsmarkedet. Pro Senteret er en erfaren aktør på området.

- Nadheim Kirkens Bymisjon fikk kr 400 000 til et boligprosjekt for ofre for menneskehandel, kr 400 000 i generell støtte til oppsøkende arbeid og oppfølgning, samt kr 1 000 000 til et behandlingstilbud i samarbeid med Modum bad. Sistnevnte prosjekt er rettet mot traumatiserte personer med prostitusjonserfaring. Modum Bad, traumeavdelingen, har spisskompetanse på behandling av ulike traumerelaterte lidelser. 9 personer vil få tilrettelagt behandling og grundig oppfølgning.

- Krisesentersekretariatet fikk kr 1 000 000 til arbeidstreningstiltak for kvinner i ROSA-prosjektet, som koordinerer bistand til ofre for menneskehandel. Tiltaket vil gi omfattende yrkesopplæring og arbeidstrening innen kosmetikk og negle/fotpleie.

- Oslo krisesenter fikk kr 120 000 til innkjøp av treningsapparater og midler til sosial trening for kvinner bosatt på senteret, samt tiltak for kvinner med prostitusjonserfaring som er i fengsel.

- PION – Prostituertes interesseorganisasjon fikk kr 500 000 til et rettshjelpsprosjekt som primært retter seg mot kvinner i prostitusjon med tilhørlighet til Norge. Prosjektet omfatter konkret rettshjelp og økonomisk veiledning.

- Kirkens Bymisjon Bergen fikk kr 250 000 for et prosjekt som skal styrke situasjonen til rusmiddelavhengige kvinner. Blant annet skal man kunne gjennomføre flere samtaler og oppfølgning av kvinner som venter på behandlingsplasser.

- Reform ressurssenter for menn fikk kr 140 000 for å utrede mulighetene for et behandlingsopplegg for menn som ønsker å slutte å kjøpe seksuelle tjenester.

- Frelsesarmeen fikk kr 300 000 for et fengselsprosjekt der man skal assistere kvinner med prostitusjonserfaring.

- Bergen Røde Kors fikk kr 200 000 for å styrke situasjonen til utenlandske kvinner som vil ut av prostitusjon ved å bistå med alternativt arbeid og gi kunnskap om norske forhold mv.

- Grünerløkka sosialsenter fikk kr 2 000 000 til etablering av et spesialistteam som skal tilby helhetlig assistanse til kvinner med prostitusjonserfaring for å hjelpe dem ut av prostitusjon og i samarbeid med andre instanser tilby et alternativt livsinnhold.

- Trondheim kommune fikk kr 300 000 til å styrke arbeidet forankret i byens helhetlige handlingsplan mot prostitusjon og menneskehandel, ikke minst rettet mot ungdomsgrupper.

- ALF AS (Senter for arbeidslivforberedelse - kommunalt selskap i Bergen) fikk kr 1 400 000 til et arbeidstreningsprosjekt der man skal etablere et hotell hvor det kan tilbys reell arbeidstrening innen yrkesfelt hvor muligheten for å komme over i ordinært arbeid er stor. Prosjektet vil være et tilbud for mange ulike grupper kvinner.

- Stavanger kommune fikk kr 400 000 som tilskudd til et boligprosjekt der mulige ofre for menneskehandel kan bo midlertidig.

- Forskningsinstituttet NOVA fikk kr 97181 som tilskudd til et forskningsprosjekt om holdninger til kjøp av seksuelle tjenester.

- Justisdepartementet brukte kr 162 500 til informasjonstiltak om forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester.

- 0,3 millioner kroner av midlene brukes til å administrere ordningen.

Som nevnt over bevilget Justisdepartementet 2 millioner til etablering av et spesialistteam ved Grünerløkka sosialsenter (nå Nav Grünerløkka), etter å ha mottatt søknad om over 5 millioner til et prosjekt for å bistå kvinner i prostitusjonsvirksomhet på innemarkedet til å komme over i arbeid, utdanning eller tiltak. Det lyktes ikke prosjektet å komme i gang som planlagt, delvis grunnet mangel på ytterligere finansiering. Det ble derfor inngått et samarbeid med Pro Sentret, der man har utviklet prosjektet ProNAV, et tverretatlig samarbeid for å styrke bistanden til kvinner og menn som vil ut av prostitusjon. Gjennom å kombinere de to tjenestestedenes kompetanse tilbyr man individuelt tilpassede program for de menneskene man søker å hjelpe.

Samtlige prosjekter har etter det departementet kjenner til kommet i gang. Grunnet omfanget på enkelte av de prosjektene som fikk tildelt til dels store midler, var det som forventet ikke mulig for samtlige søknadsmottakere å bruke alle midlene i løpet av 2009. Etter søknad har derfor departementet samtykket til overføring av midler til bruk i inneværende år.

Departementet vil påse at tildelte midler enten brukes som forutsatt, eller blir tilbakeført for fordeling til andre prosjekter. Vanlige regler om krav til rapportering til Justisdepartementet gjelder for tildelingene.

Justisdepartementet vil også i 2010 fordele inntil 10 millioner kroner til prosjekter. Enkelte prosjekter vil være forankret i allerede etablerte hjelpeordninger, andre vil være basert på nye aktører. Det vil bli gitt støtte til tradisjonelle prosjekter og til nytenkende og dristige prosjekter. Vi søker å være kunnskapsbaserte, men også å utfordre fagmiljøene. Sammen med berørte organisasjoner og myndigheter vil vi nå vurdere hvordan vi best kan evaluere effekten av tiltakene som igangsettes. Målsettingen er hele tiden å hjelpe flest mulig mennesker ut av prostitusjon, og å sikre at ressursene settes inn der det hjelper mest. Tett dialog og oppfølgning av de organisasjoner og etater som får tildelt midler er en selvfølgelig del av arbeidet. Hittil har det ikke fremkommet opplysninger som gir grunnlag for å kreve tilbakebetaling av noen av de pengene som ble tildelt i fjor.