Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:948 (2009-2010)
Innlevert: 25.03.2010
Sendt: 26.03.2010
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 07.04.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hva vil statsråden gjøre for å bidra til bedre dekning av audiopedagoger, slik at hørselshemmede får nødvendig bistand til å mestre hverdagen?

Begrunnelse

NRK meldte 19. mars d.å. om at skoler over hele landet har problemer med å skaffe audiopedagoger. I februar vedtok Universitetet i Oslo at det ikke skal tas opp mastergradsstudenter i audiopedagogikk i skoleåret 2010-2011. I stedet vurderes det å sette i gang et deltidsstudium for mastergradsstudenter i skoleåret 2011-2012. Dette vil føre til at det utdannes færre audiopedagoger, som det allerede er for få av.
Mangelen på audiopedagoger betyr at tilbudet til barn med nedsatt hørsel blir mangelfullt, noe som svekker deres muligheter for å lære seg talespråk. Også voksne hørselshemmede har behov for bistand og veiledning fra audiopedagoger. Et bedre tilbud på dette området vil både være viktig for den enkeltes livskvalitet, og samtidig bidra til at flere kan delta i arbeids- og samfunnsliv. Det er viktig at tilbudet både på utdanningsområdet og i helsetjenesten sees i sammenheng, slik at de som trenger det får nødvendig hjelp.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli der spørsmål knyttet til utdanningstilbudet for audiopedagoger tas opp.

La meg først understreke at jeg er opptatt av at det er en god tilgang på godt kvalifiserte og kompetente tegnspråktolker og audiopedagoger. Dette vil, som representanten Sonja Irene Sjøli peker på, bidra til å gi barn med nedsatt hørsel bedre mulighet til å lære seg talespråk, og for øvrig sikre flere døve og sterkt tunghørte anledning til bedre deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.

Kunnskapsdepartementet fikk i juli 2009 overlevert utredningen NOU 2009:18 Rett til læring som omhandler en helhetlig tiltakskjede for barn, unge og voksne med behov for særskilt hjelp og støtte i opplæringen. Utvalget peker på tiltak som tettere oppfølging, mer fleksible opplæringsløp, målrettet bruk av spesialpedagogisk kompetanse, en forsterket PP-tjeneste og regionale Statped-sentre for å bedre barns og unges rett til læring. I NOUens kapittel 18 Kompetanse på alle nivåer fremmes blant annet forslag om sterkere samarbeid mellom spesialpedagogiske regionsentre og universitets- og høyskolesektoren.

Utredningen har vært på bred høring, og departementet har mottatt rundt 300 høringsuttalelser. Departementet er nå i gang med et arbeid med å følge opp denne utredningen.

Situasjonen innenfor høyere utdanning er slik at det ved Universitet i Oslo, Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Sør-Trøndelag gis bachelortilbud i tegnspråk og tolking. I tillegg tilbys årsenheter i tegnspråk ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Når det gjelder masterutdanningen i audiopedagogikk gis det tilbud om dette ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Jeg er kjent med at det ved Universitetet i Oslo nå er vedtatt en omlegging av studieretningen i audiopedagogikk, slik at dette fra høsten 2010 vil tilbys som et deltidsstudium. Så vidt jeg forstår er universitetet godt kjent med de synspunkter som i denne forbindelse har kommet fra ulike brukergrupper knyttet til spørsmål om omfang og opplegg for det aktuelle studiet.

Jeg vil avslutningsvis her peke på at universitetet har en autonomi i forhold til slike saker, men at jeg forutsetter at slike spørsmål generelt behandles på en grundig og god måte.