Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:949 (2009-2010)
Innlevert: 25.03.2010
Sendt: 26.03.2010
Besvart: 08.04.2010 av justisminister Knut Storberget

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Mange eritreere i eksil betaler 2 prosent av bruttoinntekt til eritreiske myndigheter. NRK Urix kunne 24.03.10 fortelle at mange eritreere i Norge var redde for trakassering, represalier og straff fra regimet. Praksisen, slik den er beskrevet i "Eritrea: Utstedelse av pass og utreisetillatelse" fra Landinfo 24.11.09, innebærer i praksis utpressing av mennesker, blant dem også norske statsborgere, utført av en fremmed makt.
Hvor lenge har statsråden kjent til praksisen, og hva har han gjort for å stoppe den?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: På bakgrunn av spørsmålet fra representanten Røe Isaksen har jeg gjort meg kjent med Land-infos notat av 24.11.09, hvor det blant annet opplyses at eritreere i eksil er pålagt å betale 2 % av brutto inntekt til eritreiske myndigheter. Notatet ligger på Landinfos hjemmesider.

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) er en del av utlendingsforvaltningen og administrativt underlagt Utlendingsdirektoratet. Landinfo utarbeider blant annet rapporter og temanotater, samt svarer på konkrete forespørsler om landinformasjon for bruk ved behandling av enkeltsaker i Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda. Styringsforholdene på utlendingsfeltet legger ikke opp til at Utlendingsdirektoratet skal rapportere om denne type informasjon til departementet, og direktoratet har heller ikke gjort dette.

Utover informasjonen på Landinfos hjemmesider har jeg ikke nærmere kjennskap til praksisen om skattlegging av eritreiske borgere i eksil. Det er grunn til å understreke at skattlegging av egne borgere i seg selv ikke er et kritikkverdig anliggende. Hvorvidt eritreiske myndigheter utøver ulovlig utpressing av mennesker i Norge, har jeg ikke noe grunnlag eller foranledning for å uttale meg nærmere om. Personer som eventuelt føler seg utsatt for ulovlig utpressing, bør anmelde dette til politiet, slik at saken kan etterforskes på vanlig måte.