Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:971 (2009-2010)
Innlevert: 29.03.2010
Sendt: 29.03.2010
Besvart: 12.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I brev av 19.3.2010 har statsråden gitt mer utfyllende opplysninger om innbetaling og bruk av bompenger i de 4 største byene. For Bergens vedkommende er det gitt opplysninger innenfor rammen av Bergensprogrammet fra 2002 til 2009. I Bergen startet dessverre bompengeinnkrevingen med bompengeringen alt 2.1.1996. Jeg går ut fra at VD har oversikt over innbetalinger og bruk av bompenger i perioden fra og med 1986 tom 2001.
Kan statsråden sørge for at en slik oversikt blir fremlagt?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som omtalt i mitt brev av 19. mars 2010 har ikke Samferdselsdepartementet stilt krav til Statens vegvesen om å utarbeide slike oversikter som etterspørres av representanten Sortevik. Dette vil heller ikke bli gjort fra og med 2010, jf. mitt svar på spørsmål nr. 972.

I mitt svar på spørsmål nr. 257 er det opplyst at det i perioden 1986-2001 ble investert om lag 5,4 mrd. kr i statlige midler og bompenger i prosjekter og tiltak som inngikk i den første bompengeordningen for Bergen. Jeg gjør oppmerksom på at korrekt tall skal være 5,3 mrd. kr. Dette fordelte seg med om lag 3,7 mrd. kr i statlige midler og om lag 1,6 mrd. kr i bompenger. Hovedformålet med denne ordningen var å utvikle et tjenlig hovedvegnett i Bergen, noe som innebærer at bompengene i all hovedsak ble benyttet til veginvesteringer.

Den første bompengeordningen for Bergen skulle opprinnelig gjelde fram til utgangen av 2000, men avtalen ble forlenget i påvente av vedtak av dagens bompengeordning. I den forbindelse ble det forutsatt at midlene i 2001 også kunne benyttes til tiltak innenfor programområdene, jf. blant annet St.prp. nr. 45 (1998-99). Statens vegvesen anslår at det ble benyttet om lag 50 mill. kr i bompenger til tiltak for miljø og kollektivtrafikk i 2001.