Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:972 (2009-2010)
Innlevert: 29.03.2010
Sendt: 29.03.2010
Besvart: 13.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Samferdselsministeren forsikret i spørsmål 5 i spørretimen 10.3.2010 om at SD har full oversikt over bompenger som betales av bilistene. I brev til Stortingets Presidentskap av 19.3.2010 kommer statsråden med tilleggsopplysninger til skriftlig spm. nr. 257 og 337 samt svar i spørretimen.
Vil statsråden sørge for at VD fra 2010 fører en nasjonal oversikt over årlig innbetaling av bompenger og bruk av bompenger samlet og pr. prosjekt?

Begrunnelse

Jeg har merket meg opplysninger i brevet av 19.3.2010:

"Samferdselsdepartementet har ikke stilt krav til Statens vegvesen om å utarbeide slike oversikter over bruken av midlene innenfor de ulike bompengepakkene."

Jeg er overrasket over dette på bakgrunn av statsrådens forsikringer i Stortingets spørretime 10.3.2010:

Sortevik:" Min bekymring og mitt spørsmål er om staten tar vare på bilistenes penger på en god måte, i alle fall på samme måte som staten passer på sine egne penger, og om det finnes en samlet oversikt som forteller bilistene hva pengene deres samlet sett er brukt til."

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa:

"Svaret på spørsmålet er ja. Midlane som bilistane betaler inn, blir sikra og viser seg igjen i konkrete prosjekt som blir realiserte. Det er slik at det er eit kontinuerleg fokus på administrasjonskostnadene, på å få dei ned, nettopp for å få på plass fleire vegar og bruer for midlane. Sortevik lèt det her skina igjennom at Samferdselsdepartementet truleg ikkje i det heile har oversikt, sidan vi her har svart at det er eit ressurskrevjande arbeid å skaffa oversikt over kor kvar krone har gått. Det skal eg ta med meg tilbake. Eg kjenner meg heilt sikker på at midlane har gått til veg, men eg skal sjå om eg kan gje eit meir tilfredsstillande svar."

Jeg håper at statsråden i svaret på dette spørsmålet også kan bekrefte at det fra 2010 føres samlet oversikt i Vegdirektoratet over årlige innbetalinger av bompenger og bruk av bompenger i hvert eneste bompengefinansiert prosjekt/program over hele landet. Jeg forventer at det legges til grunn samme aktsomhet og samme påpasselighet når det gjelder oppfølgning av innbetaling av bompenger som oppfølgning av bruken av ordinære statlige midler.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen har gjennom mange år ført oversikter over innbetalte bompenger fra bilistene, både samlet og pr. prosjekt. I tillegg føres det oversikter over bruken av disse inntektene fordelt på:

­ innkrevingskostnader og andre kostnader til drift av bompengeselskapet

­ finansieringskostnader

­ nedbetaling av gjeld

­ overføringer til Statens vegvesen.

Det føres også oversikter over de midlene som bompengeselskapene har stilt til disposisjon for Statens vegvesen de enkelte år, både fra årlige bompengeinntekter og gjennom låneopptak. Jeg viser i den forbindelse til tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete sine svar på spørsmål nr. 27 og 159 til skriftlig besvarelse høsten 2008.

Fordelingen av de midler som bompengeselskapene stiller til disposisjon for Statens vegvesen de enkelte år, avklares gjennom de årlige budsjetter. Samferdselsdepartementet har ikke stilt krav om at rapporteringen knyttet til bompengepakker, der midlene benyttes til ulike prosjekter og tiltak, skulle være på samme detaljeringsnivå. Dette er bakgrunnen for opplysningen i mitt brev av 19. mars 2010. Jeg ser ikke behov for å endre gjeldende praksis på det punktet.