Skriftlig spørsmål fra Henning Warloe (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:950 (2009-2010)
Innlevert: 25.03.2010
Sendt: 26.03.2010
Besvart: 08.04.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Hva vil statsråden gjøre for å forhindre et budsjettkutt hos Bufetat Vest med 230 mill. kr. innen 2012, og vil statsråden eventuelt vurdere en annen og mer skånsom måte for å rette opp skjevfordelingen mellom regionene i Bufetat?

Begrunnelse

Det statlige barnevernet, Bufetat, innførte i 2008 en ny kriteriemodell for å fordele budsjetter til regionene. Dette fører til at Bufetat Vest, som har ansvaret for Rogaland og Hordaland, må kutte 230 mill. kr. (19 %) av sitt budsjett innen 2012. Bufetat Vest gikk i tillegg med et underskudd på 85 mill. i fjor. Dette skal skje til tross for at antall barn som får hjelp av så vel det kommunale som statlige barnevernet øker.
En stor del av veksten i antall barn som trenger forsterkede tiltak har bakgrunn i vold i nære relasjoner. Dette er et område som barneministeren sammen med helseministeren, justisministeren og kommunalministeren har bedt kommunene prioritere. Jeg viser til brev til ordførerne 4. februar d.å. Bergen kommune har i år økt budsjettet for det kommunale barnevernet for å møte økt behov, mens altså det statlige barnevernet skal kutte drastisk i sine budsjetter. Dette kan neppe være hverken ønsket eller realistisk politikk.
Hjelp fra barnevernet er rettighetsbasert. Spørsmålet er hvordan statsråden ser for seg at Bufetat Vest skal kunne kutte sine budsjetter med nesten 20 % på to år, og samtidig sikre at et økende antall barn som trenger det får hjelp, og hvorfor statsråden her har valgt en annen modell å innføre kriteriesystemet på enn den man valgte for å rette opp i skjevfordelingen mellom helseforetakene.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Et av de viktigste målene med barnevernreformen av 2004 var å sikre et likeverdig tilbud i hele landet. Et enstemmig Storting sluttet seg til reformen. Siden 2004 har bevilgningene til det statlige barnevernet økt med over 2 milliarder kroner.

Samtidig som bevilgningene har økt, har man ønsket en bedre fordeling av midlene på landsbasis. Som et virkemiddel for å utjevne tjenestetilbudet, har Bufdir innført en modell for fordeling av tildelt budsjett til regionene som bygger på objektiver kriterier. Kriteriemodellen tar hensyn til befolkningssammensetning og andre objektive forhold som påvirker behovet for barneverntjenester.

Ved den statlige overtagelsen av andrelinjebarnevernet var det store regionale og fylkesvise forskjeller både i barneverntilbudet og i utgiftsnivået. I 2005 hadde for eksempel 1,68 barn per 1 000 barn et statlig barneverntiltak i Region Midt-Norge, mens tallet var 3,6 barn per 1 000 barn i Region Vest. En utjevning av tjenestetilbudet basert på regionale behov nødvendiggjør en omfordeling av budsjettmidler mellom regionene.

Region vest er den regionen som har høyest andel barn i institusjon. Barneverninstitusjonene er ikke alltid den beste oppvekstarenaen for barn og unge, selv om institusjon for noen barn er det beste tilbudet. Det er derfor et mål å redusere bruken av institusjon samtidig som andre tilbud, som fosterhjem, bygges ut. Utfordringen er størst i Region vest. Institusjon er også det dyreste tiltaket i barnevernet. Region vest har de siste årene, bl.a. som følge av målet om å redusere bruken av institusjon, hatt et krav om innsparing sett i forhold til regnskapet året før. Jeg forutsetter at Region vest fortsatt skal gi et tilfredsstillende tilbud til barna i sin region og at nedbygging av institusjoner må skje parallelt med utbygging av andre og bedre tilbud.

Innføringen av kriteriemodellen startet i 2007 og skal gå over seks år. Modellen ble evaluert og videreutviklet i 2008, og Bufdir gikk over til en revidert modell fra 2009.

Imidlertid har situasjonen i Region vest medført at etaten har valgt å ta en pause i innfasingen av kriteriemodellen i 2010. I forhold til en videre innfasing av kriteriemodellen er regionens budsjett i 2010 økt med om lag 60 mill. kroner. Jeg vil i dialog med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vurdere den videre innfasingen av kriteriemodellen.