Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:952 (2009-2010)
Innlevert: 26.03.2010
Sendt: 26.03.2010
Besvart: 09.04.2010 av justisminister Knut Storberget

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Honorering av meglere i konfliktrådene har vært uendret siden 2004. Det samme er tilfeller for refusjonsutgifter (f.eks. telefon) som disse har. Flere konfliktråd opplever økte utfordringer med å rekruttere meglere generelt og man ser at ofte er det middelaldrende og pensjonister som påtar seg oppgaven som megler.
Vil justisministeren foreta en vurdering om betingelsene kan bedres for å få en bedre rekruttering og jevnere aldersmessig fordeling?

Begrunnelse

Konfliktrådene gjør en viktig jobb og kan ved riktig arbeid spare dem konfliktene gjelder for merbelastninger, men også forhindre at saker ender opp i rettsapparatet. I tillegg vil konfliktrådene bidra til sunne prosesser og kan være preventive når konflikt mellom parter oppstår.
For at konfliktrådene over tid skal gjøre en god jobb er det viktig med motiverte og flinke meglere, hvor man utgjør et tverrsnitt av befolkningen både aldersmessig, kjønnsmessig og erfaringsbakgrunn.
Mange rapporterer at honorarene er blitt så lave, og kursarbeid kompenseres heller ikke blir det hevdet, at dette går ut over rekrutteringen.
De tillitsvalgte beskriver en honorering for tilsvarende verv innenfor statlig virksomhet, som for eksempel familierådskoordinator, med en timesats på kr. 300.-. Tilbakemeldinger fra meglere tilkjennegir frustrasjon over ikke å være verdsatt i jobben som meglere.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Mekling i konfliktrådene har Regjeringen satset på i forrige periode og satset videre på i denne perioden. Blant annet fremgår det av Politisk plattform for flertallsregjeringen at vi som ledd i vårt mål om å skape mer trygghet og mindre kriminalitet vil styrke innsatsen for å løse konflikter tidlig, ha økt bruk av rettsmekling og styrke konfliktrådene. Vi har derfor blant annet økt bevilgningen til konfliktrådene de to siste årene med 6 millioner kroner i 2009 og med 5 millioner kroner i årets budsjett. Utviklingen av gode og virkningsfulle alternativer til tradisjonell straff er etter mitt syn noe av det viktigste jeg holder på med som justisminister.

Vi ønsker gode ordninger og gode meklere som gjenspeiler samfunnets sammensetning med hensyn til alder og kjønn, og med ulik bakgrunn. I en kartlegging av meglernes alder og utdanning fra 2007 kommer det frem at det er tilnærmet lik kjønnsfordeling og at de fleste meglerne er jevnt fordelt i aldersgruppen 30 og 70 år, altså i yrkesaktiv alder. Undersøkelsen viser at det er et stort mangfold blant meglerne, og at en stor andel av dem har høgskole/universitetsutdanning. Det er ingen grunn til å tro at dagens meglerkorps er særlig annerledes i dag enn hva det var i 2007.

Jeg har i det senere mottatt henvendelser som gjelder størrelsen på meklerhonoraret. Dette er et spørsmål som har vært oppe med jevne mellomrom. Jeg er opptatt av å beholde konfliktrådenes særegenhet som en lekmannsordning og jeg er opptatt av at den frivillige lekmannsinnsatsen har en selvstendig betydning for konfliktrådenes

vellykkethet. Jeg er klar over at konfliktrådenes metoder krever mer av meklerne i dag enn for 5 år siden. Meklerne får ellers opplæring og veiledning, også i nye metoder.

Sekretariatet for konfliktrådene skal sørge for at det meglingsarbeidet som gjøres, har god kvalitet. Sekretariatet rapporterer til Justisdepartementet på dette gjennom styringsdialogen. Sekretariatet har også ansvar for å ha riktig bemanning og kompetanse i konfliktrådene.

Jeg vil, i tilknytning til de årlige budsjettprosessene nøye vurderer alle innspill som kommer, både når det gjelder satsinger på konfliktrådene generelt og økning av meglerhonoraret spesielt.