Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:954 (2009-2010)
Innlevert: 26.03.2010
Sendt: 26.03.2010
Besvart: 08.04.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): En kvinne med ansvar for en liten sønn har hatt overgangsstønad i 3 år. Hun har etablert eget firma men trenger opplæring noe hun kan få som lærling i en annen bedrift. Hun har søkt NAV om utdanningsstøtte men får avslag p.g.a. manglende dokumentasjon. Hun får ikke hjelp av NAV til å utforme handlings-plan, slik hun har krav på. Hun er blitt utsatt for brudd på taushetsplikten, hun føler hun blir nedlatende behandlet og ledd ut over telefonen.
Vil statsråden sørge for at NAV yter den hjelp brukerne har krav på?

Begrunnelse

Dessverre får vi svært mange henvendelser om at NAV opptrer nedlatende og ikke tar brukerne på alvor. Å bli ledd ut over telefonen fordi man har sendt en klage til NAV sentralt eller å få nedlatende spørsmål om hvor man har tenkt å sende klagen neste gang burde brukere spares for. NAV Tingvoll har ikke bidratt til å hjelpe denne kvinnen med å få en handlingsplan etablert slik det går frem av NAVs hjemmesider at fremgangsmåten skal være. Hun hevder selv at hun er blitt utsatt for flere brudd på taushetsplikten og at bostøtten hennes er forsøkt fjernet av sosialleder - noe som ble hindret av kommunen. Det virker som om NAV ikke fungerer som det hjelpe- og serviceorgan overfor brukerne det forhåpentligvis er ment å skulle være. Jeg regner med at statsråden vil sørge for at forholdene blir forbedret og at brukerne får den hjelp, og veiledning de har krav på.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg ber om forståelse for at jeg som statsråd ikke kan kommentere enkeltsaker i Arbeids- og velferdsetaten. I spørsmålet som er stilt, tas det imidlertid opp viktige prinsipielle spørsmål angående service og oppfølging av brukere i Arbeids- og velferdsetaten.

Jeg vil først understreke at Arbeids- og velferdsetaten skal møte brukerne med god og helhetlig service, respekt, informasjon og tilgjengelighet. Det er beklagelig at enkelte brukere opplever det motsatte, slik det redegjøres for i spørsmålet. Ansatte i NAV-kontoret skal både være rådgivere og veiledere, samtidig som de forvalter ulike regelverk som regulerer tilgangen til ytelser og tjenester. Det betyr at mange hensyn skal balanseres i etatens daglige arbeid, og at enkelte brukere kan oppleve ikke å få innfridd sine forventninger i forhold til hva NAV-kontoret kan bistå med. Jeg legger likevel stor vekt på at alle etatens brukere skal bli møtt med respekt og god service. Jeg har derfor i tildelingsbrevet til Arbeids- og velferdsetaten for 2010, stilt krav om at andelen brukere som er fornøyde med helhetlig service i Arbeids- og velferdsetaten skal øke sammenlignet med andelen i fjor.

I spørsmålet redegjøres det for en bruker som ikke har fått oppfølging fra NAV-kontoret som hun har bedt om. Alle arbeidssøkere har rett til å få vurdert sitt behov for bistand og tjenester fra Arbeids- og velferdsetaten. Rett til systematisk behovsavklaring og vurdering av arbeidsevne ble innført fra 1. februar 2010, jf. Ot.prp. nr. 4 (2008-2009). Tidlig, rask og god avklaring av brukernes behov for bistand, skal gi bedre muligheter for mer individuelt tilpasset oppfølging og bistand. Behovs- og arbeidsevnevurderingene skal, sammen med behovet i arbeidsmarkedet, gi grunnlag for å tilpasse tiltak og tjenester til brukernes behov. Brukere som har fått fastslått at de har et bistandsbehov i form av tiltak eller tjenester, skal delta i utarbeidelsen av en konkret plan (aktivitetsplan) for hvordan de skal komme i arbeid. Etter at aktivitetsplanen er avklart, skal etaten iverksette målrettede og tilpassede tiltak og tjenester så tidlig som mulig. Det nye regelverket innebærer at kravene til oppfølging av den enkelte øker. Det vil imidlertid kunne ta noe tid innen kvaliteten på behovs- og arbeidsevnevurderingen og aktivitetsplanen når et fullt ut tilfredsstillende nivå.

Med nytt regelverk vil det vil bli satt ekstra fokus på det individuelle oppfølgingsarbeidet i etaten fremover. Som ledd i dette arbeidet, har Arbeids- og velferdsdirektoratet utarbeidet en strategi for oppfølging av brukere i Arbeids- og velferdsetaten. Strategien skal bidra til å klargjøre etatens ansvar overfor brukerne og hva brukerne kan forvente i sitt møte med Arbeids- og velferdsetaten. Det er bl.a. lagt vekt på at brukerne skal bli møtt med respekt fra veiledere som kan gi god veiledningsbistand, å få tilbud og oppfølging som er tilpasset den enkelte brukers behov, og at behov for konfidensialitet skal sikres både i samtalesituasjonen og i den videre oppfølgingen.