Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:958 (2009-2010)
Innlevert: 26.03.2010
Sendt: 26.03.2010
Besvart: 08.04.2010 av justisminister Knut Storberget

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Kan statsråden redegjøre for hvilken rolle Norge har spilt i EUs evaluering av datalagringsdirektivet, og hvilken rolle Norge skal ha i den videre evalueringen?

Begrunnelse

Datalagringsdirektivet reiser en rekke prinsipielle og praktiske spørsmål, blant annet knyttet til hvordan personvernet skal ivaretas i fremtiden og hvilke metoder politiet skal ha tilgang til i kampen mot alvorlig kriminalitet.
Evalueringsprosessen av direktivet i EU planlagt ferdig i løpet av høsten. Det er av stor betydning for Stortinget å være tilstrekkelig informert om regjeringens, og eventuelle faginstanser som Kripos eller PST, deltakelse i denne prosessen.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: EU-kommisjonen arbeider med en evaluering av datalagringsdirektivet. At det skal foretas en slik evaluering framgår av direktivets artikkel 14. Evalueringen skal forelegges for Rådet og Europaparlamentet senest den 15. september 2010. Det fremgår også her at hovedhensikten er å fastslå om det er nødvendig å endre direktivet, særlig når det gjelder hva som skal lagres (art. 5) og hvor lenge (art. 6)

Siden evalueringen gjelder direktivets virkning og anvendelse, retter evalueringen seg primært mot de stater som har innført datalagringsdirektivet. Av denne grunn har Norges bidrag til evalueringen vært begrenset.

Grunnlaget for EU-kommisjonens evaluering er statenes besvarelse av et spørreskjema samt møter mellom den enkelte stat og representanter fra EU-kommisjonen.

Den 14. desember hadde embetsverket i de tre involverte departementer en videokonferanse med representanter fra EU-kommisjonen. En representant fra Kripos var også til stede under konferansen. Fra norsk side ga vi en redegjørelse for prosessen i Norge og ga informasjon om de gjeldende regler for datalagring i Norge. Fra EUs side var det forståelse for at bidraget fra norsk side ville være begrenset pga. at datalagringsdirektivet ikke er innført i norsk rett.

I begynnelsen av januar sendte Norge sitt skriftlige svar til EU-kommisjonen. Det ble i korthet redegjort for omfanget av utveksling av trafikkdata mellom Norge og andre stater og prosessen rundt slike utvekslinger. Det ble også vist til at politiet i liten grad ser seg tjent med å gi pålegg om sikring av trafikkdata, jfr. straffeprosessloven § 215a og at bestemmelsen i liten grad er i bruk, og det ble informert om politiets adgang til å identifisere brukerne på ”anonyme” kontantkort til mobiltelefoner. Kripos bisto Justisdepartementet i arbeidet med redegjørelsen til EU-kommisjonen.

Den 12. mars holdt EU-kommisjonen et informasjonsmøte for medlemslandene og EFTA/EØS-statene. Norge møtte ved en representant fra den norske EU-delegasjonen. Kommisjonen uttalte at utkast til rapport ventes ferdigstilt før sommeren. Deretter skal kommisjonen utarbeide anbefalinger og konklusjoner. Endelig evalueringsrapport ventes fremlagt i september 2010.

Den 23. mars møtte jeg innenrikskommissær Cecilia Malmström i Brussel, hvor datalagringsdirektivet var ett av flere tema som ble diskutert. Malmström påpekte at det ikke var akseptabelt å utsette innføring av datalagringsdirektivet under henvisning til at det foregår en evaluering. Medlemsstatene var forpliktet til å gjennomføre direktivet slik det er vedtatt. Det var ikke tatt stilling til om Kommisjonen ønsket å fremme et endringsforslag og eventuelle endringsforslag vil uansett ikke kunne bli vedtatt på en stund.