Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:959 (2009-2010)
Innlevert: 26.03.2010
Sendt: 29.03.2010
Besvart: 08.04.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Regjeringen vil ikke gi økonomisk støtte til Freshman året ved universitet i USA. Argumentet er at nivået på Freshman året i USA tilsvarer siste året på videregående skole i Norge.
Anser statsråden en fullført bachelorgrad fra USA å være mindreverdig i forhold til en tilsvarende fullført bachelorgrad fra Norge, og hvis nei - når i studieløpet mener Statsråden studentene i USA tar igjen forspranget norske universitet angivelig har etter Freshman året?

Begrunnelse

Regjeringen mener Freshman året på amerikanske universitet har et for lavt nivå til å gi støtte til norske studenter. Samtidig støtter Lånekassen studier ved de samme universitet gjennom Sophomore, Junior og Senior årene. Dermed må man anta at Regjeringen mener den endelige Bachelor graden har en verdi som gjør det verdt å støtte utdanningsløpet. I løpet av utdanningsprosessen må da en student ved et universitet i USA ta igjen den "tapte kunnskapen" om man skal ende på en likeverdig grad, som jeg antar ligger til grunn når Lånekassen tildeler støtte til studier ved amerikanske universitet.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Begrunnelsen for at det som en hovedregel ikke gis støtte til første år av en fireårig bachelorgrad i USA (freshman-året), er at dette ikke er på nivå med høyere utdanning i Norge. Fireårig bachelorgrad bryter med nivåinndelingen i Norge og i de europeiske landene, der en bachelorgrad er treårig. Det er gjort unntak fra hovedregelen for studier ved institusjoner som omfattes av tilleggsstipendordningen. Dette begrunnes med høy kvalitet og strenge krav til studentene. Per i dag er det 50-60 amerikanske læresteder som omfattes av tilleggsstipendordningen, og norske studenter ved disse lærestedene kan få støtte til freshman-året.

Dersom det skulle gis generell åpning for støtte til første år av en fireårig bachelorgrad, ville dette i realiteten være å finansiere utdanning tilsvarende videregående opplæring. Dette innebærer blant annet at studentene ville bli påført ett ekstra studieår, med tilsvarende økt lånebyrde, i forhold til studier i Norge.

Jeg vil minne om at denne problemstillingen ikke kun gjelder amerikanske bachelorutdanninger, men blant annet også utdanning i Kina og Russland, og at det er konsensus blant landene i Bologna-prosessen om den faglige vurderingen av nivået på utdanningene. En amerikansk, fireårig bachelorgrad anses som likeverdig med en europeisk treårig bachelorgrad.

Jeg viser for øvrig til drøftingene av denne problemstillingen i St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning, jf. Innst. S. nr. 202 (2008-2009), der det varsles endringer i studiefinansieringsordningene med sikte på økt vektlegging av kvalitet ved studier i utlandet.