Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:962 (2009-2010)
Innlevert: 26.03.2010
Sendt: 29.03.2010
Besvart: 09.04.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Undertegnede er blitt gjort kjent med at Dia Genic har utviklet en test som kan påvise brystkreft på et tidlig stadium ved hjelp av en enkel blodprøve.Testen skal være godkjent for salg i hele Europa, og de ble i fjor kåret til årets mest innovative selskap av Norges forskningsråd og 1000 næringsledere.
Kan statsråden gi en redegjørelse knyttet til hvorvidt dette er et produkt som kan implementeres i det offentlige helsevesenet knyttet til tidlig intervensjon og avdekking av brystkreft?

Begrunnelse

Undertegnede er blitt gjort kjent med at Dia Genic har utviklet en test som kan påvise brystkreft på et tidlig stadium ved hjelp av en enkel blodprøve.
Undertegnede er opptatt av at nye metoder for å avdekke kreft og andre sykdommer må tidlig implementeres i Norge, dersom dette kan medføre tidlig diagnose og dermed tidlig intervensjon i et sykdomstilfelle. Spesielt viktig er dette på kreftområdet.
Det bes derfor om statsrådens redegjørelse knyttet til denne metoden for å avdekke tilfeller av brystkreft, og videre, om hun mener dette er en test som bør implementeres som en del av det offentlige helsevesenet i Norge.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Nye legemidler er viktig for forbedringer i helsetjenesten. Disse er ofte dyrere enn de etablerte og er i mange tilfeller et supplement til eksisterende behandling. Kostnadene vil dermed øke totalt sett. I et prioriteringsperspektiv er det derfor viktig at det gjøres en helhetlig vurdering av effekter og kostnader innenfor de ressursrammer Stortinget har stilt til rådighet for de regionale helseforetakene.

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider nå med å lage klarere retningslinjer for innføring av nye behandlingsmetoder og legemidler på sykehusene for å sikre et mest mulig likeverdig tilbud på tvers av helseregioner. Planen er å presentere systemet i ny Nasjonal helse- og omsorgsplan.

Den testen som stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos viser til, er utviklet av DiaGenic, og er en diagnostisk test for tidlig påvisning av brystkreft. Testen krever kun en blodprøve fra pasienten, som analyseres i laboratoriet etter et bestemt oppsett. Svaret vil foreligge etter ca. 7 dager.

Basis for testen er å se på aktiviteten til 384 ulike gener i hvite blodceller, det vil si undersøke hvilke gener som er skrudd av eller på. Forskning har vist at disse genene har et bestemt aktivitetsmønster hos friske kvinner og et annet mønster hos kvinner som har fått brystkreft. At genaktiviteten i hvite blodceller er ulik hos friske kvinner og kvinner med brystkreft er et tegn på at kroppen(immunforsvaret) prøver å bekjempe sykdommen.

Testen er ment som et supplement til annen klinisk undersøkelse, som for eksempel mammografi. Mammografi er for eksempel ikke så godt egnet til å oppdage små svulster hos kvinner med tett brystvev, som for eksempel kvinner som ikke har vært i overgangsalderen. Det kan også være vanskelig å oppdage visse typer kreftsvulster (lobulære karsinomer) ved hjelp av mammografi. DiaGenics test oppgis å virke like godt på alle typer brystkreftsvulster, og har samme sensitivitet både før og etter overgangsalderen.

Det oppgis at testen har en sensitivitet på ca. 75 %, det vil si at den ikke vil oppdage alle brystkrefttilfeller. Falske svar kan forekomme, og et testsvar som indikerer brystkreft må derfor følges opp med andre undersøkelser for å avgjøre sikkert om kvinnen har brystkreft. På samme måte må et testsvar som indikerer at kvinnen er frisk, også ses i lys av andre kliniske undersøkelser.

Som et ledd i Nasjonal strategi for kreftområdet (2006-2011), er det utarbeidet handlings-programmer for kreftbehandling i nært samarbeid med bl.a. fagmiljøene, de regionale helseforetakene og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Handlingsprogrammene skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet. Retningslinjene er å betrakte som anbefalinger og råd for hva som anses som god praksis på utgivelsestidspunktet.

Det finnes i dag åtte nasjonale handlingsprogrammer på kreftområdet, blant annet for brystkreft, og det er planlagt åtte nye handlingsprogrammer i løpet av 2010.

Det er naturlig at faggruppen som arbeider med å revidere retningslinjer for diagnostikk og behandling av brystkreft, vurderer om og eventuelt hvordan denne testen kan implementeres i helsetjenesten.