Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:964 (2009-2010)
Innlevert: 26.03.2010
Sendt: 29.03.2010
Besvart: 15.04.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvilke statistikker bygger statsråden på, når han i sitt svarbrev av 25.03.2010 til justiskomiteen om representantforslaget om bekjempelse av narkotikaproblemene i norske fengsler skriver at "det synes som det var færre som ruset seg i norske fengsler i 2009 sammenlignet med 2008", med påfølgende informasjon om at det ble beslaglagt mer narkotika i 2009 enn i 2008?

Begrunnelse

Narkotikaproblemene i norske fengsler må bekjempes. For at Stortinget skal ta stilling til problematikken på en så opplyst måte som mulig er det av avgjørende betydning at all tilgjengelig og oppdatert informasjon tilflyter Stortinget på løpende basis. I statsrådens svar til komiteen, av 25.03.2010, fremkommer det at statsråden har informasjon om utviklingen i antallet, og omfanget, innsatte som ruser seg under soning. Videre fremkommer det at det ble beslaglagt mer narkotika i 2009 enn i 2008. Større beslag kan tyde på at det er flere som ruser seg, og at de ruser seg mer enn tidligere. Det kan dermed fremstå som en motsetning mellom disse opplysningene, det er derfor ønskelig at statsråden klargjør sine kilder for dette.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: De beste indikatorene for måling av illegalt rusmisbruk i fengslene er regionenes innrapportering til Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) om antall positive funn av rusmidler samt bruk av og resultater fra urinprøvekontroll. Som tabellen nedenfor viser, er det en nedgang i andel illegale, positive urinprøver fra 2003 til 2009.

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Prosentandel illegale urinprøver 11,8 % 11,4 % 12,4 % 12,2 % 11,1 % 10,5 % 10,0 %

Totalt antall prøver 27605 23105 20557 21223 22926 25821 26235Kriminalomsorgen har i 2009 gjort flere beslag av rusmidler enn tidligere år. Kombinasjonen av en nedgang i positive urinprøver og økt beslag av rusmidler før de kommer inn på avdelingene, tyder på at færre ruser seg i fengslene.

Kriminalomsorgen har dessuten gjennomført flere undersøkelser i 2009 enn i 2008 sammenholdt med antall innsatte. Mens det i 2008 var totalt 15451 innsatte, var tallet 14731 i 2009.

Årsaken til at det gjøres flere beslag kan være mange, men kriminalomsorgen har økt kapasiteten på hundetjenesten sammenliknet med de to siste årene. Ser vi på region øst og Oslo fengsel spesielt, har hundetjenesten gjennomført 80 flere kontroller i 2009 enn i 2008 (126 kontroller i 2008 mot 206 kontroller i 2008, og 56 beslag i 2008 mot 152 beslag i 2009). (Antall beslag som gjøres er ikke bare relatert til narkotika.) Region sørvest rapporterer om bedre og mer systematisk bruk av alle kontrolltiltak. I 2006 hadde region sørvest en andel illegale positive urinprøver på hele 19,1 %, og antall beslag var på 173. I 2009 har regionen en andel illegale positive urinprøver på 7,2 %, og antall beslag er 209.

Jeg er opptatt av fortsatt å arbeide for en reduksjon av narkotika i våre fengsler. Jeg er kjent med at KSF i tildelingsbrevet til regionene for 2010 har bedt om at kontrollaktiviteten i fengslene opprettholdes på et høyt nivå, og om at regionene utarbeider en analyse av rusmisbrukets omfang. Kriminalomsorgen må arbeide aktivt for å få en mer rusfri straffegjennomføring, slik at ambisjonene i St.meld. nr. 37 (2007–2008) ”Straff som virker” kan nås.