Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:965 (2009-2010)
Innlevert: 26.03.2010
Sendt: 29.03.2010
Besvart: 07.04.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Kapitalfluktutvalget leverte sin innstilling 18. juni 2009.
Hva er bakgrunnen for opprettelsen av og mandatet til Norad-utvalget som ledes av professor Sarah Bracking ved Universitetet i Manchester, som skal vurdere hvordan man kan unngå at offentlige investeringer skjer gjennom såkalte skatteparadiser?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Rapporten fra ekspertutvalget bak NOU 2009:19 Skatteparadis og utvikling inneholder en rekke forslag til norske tiltak i bekjempelse av skatteparadis, bl.a. forslag som i vesentlig grad vil påvirke Norfunds investeringsvirksomhet. Det mest omfattende av disse er utvalgets forslag om at Norfund skal pålegges gradvis å redusere sine nyinvesteringer gjennom skatteparadis til null i løpet av en tre års overgangsperiode. Rapporten har vært på en omfattende ekstern høring, og en rekke organisasjoner og institusjoner avleverte høringsuttalelser. Uttalelsene mht. forslaget om å pålegge Norfund å trappe helt ned på investeringer i skatteparadis, varierer svært mye.

Utenriksdepartementet, som er tillagt eierstyringen av Norfund, ønsker å ha et mest mulig solid kunnskapsgrunnlag når det fatter beslutninger vedrørende oppfølgingen av ekspertutvalgets rapport og forslag. NOU 2009:19 er i seg selv et solid dokument, men på enkelte punkter, i sær der hvor det er betydelig uenighet blant ekspertuttalelsene, har vi sett behov for ytterligere informasjon. Departementet har derfor bedt Norad om å få gjennomført en studie som gir mer kunnskap om:

i) I hvor stor utstrekning Norfunds europeiske søsterinstitusjoner gjør bruk av skatteparadis for sine investeringer;

ii) Hva som vil være de sannsynlige konsekvensene for disse statlige investeringsfondenes virksomhet dersom de blir pålagt å slutte å investere i selskaper lokalisert i skatteparadis;

iii) Hva som er mulige alternativer til investeringsfondenes nåværende bruk av skatteparadis.

iv) På basis av dette skal studien skissere aktuelle scenarier og mulige policyvalg.

Studien skal gjennomføres i løpet av perioden mars-april 2010, og førsteutkast til rapport skal foreligge i slutten av april. Et konsulentteam ledet av professor Sarah Bracking ved Universitetet i Manchester vant oppdraget gjennom en åpen anbudskonkurranse som ble organisert av Norad.