Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:974 (2009-2010)
Innlevert: 29.03.2010
Sendt: 29.03.2010
Besvart: 07.04.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I kontrollkomiteens innstilling 104S (2009-10) sies det bl.a. at: "Kontrollkomiteen har merket seg Riksrevisjonens påpekning av at Helsedirektoratet har benyttet over 100 mill. kroner av tilskuddsmidlene til drift, at bruken av disse midlene ikke er i samsvar med Stortingets forutsetninger, og at det er et brudd på bevilgningsreglementets krav."
Vil departementet og statsråden sørge for at organisasjonene får de pengene som er tiltenkt dem?

Begrunnelse

I et intervju i Sykepleien nr 4 2010 sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen at saken kun dreier seg om at utgifter er ført på feil post i regnskapet og at midler ikke er brukt feil. I samme intervju sier ekspedisjonssjef Jens Gunvaldsen i Riksrevisjonen at han stiller seg undrende til Helsedirekoratets forståelse av saken.
I ovennevnte innstilling fra kontrollkomiteen sies det at "Kontrollkomiteen forutsetter at disse forhold nå er brakt i orden."

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I brev av 11.08.2009 til Riksrevisjonen uttalte Helse- og omsorgsdepartementet følgende:

”Helse- og omsorgsdepartementet ser alvorlig på at det gjennom St.prp. nr.1 og tildelingsbrevet til Helsedirektoratet er budsjettert feil mellom tilskudds- og driftsmidler. Departementet har derfor etablert et eget prosjekt som skal gjennomgå den faktiske budsjettering og regnskapsføring.”

På bakgrunn av skriftlig spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen av 18.11.2009 uttalte jeg i brev av 25.11.2009 til kontroll- og konstitusjonskomiteen:

”På bakgrunn av Riksrevisjonens rapport om regnskapsføring av drifts- og tilskuddsmidler i 2008 foretar Helse- og omsorgsdepartementet, i samarbeid med Helsedirektoratet, en gjennomgang av direktoratets budsjett- og regnskapsrutiner. Helsedirektoratet har derfor fått i oppdrag frem til arbeidet med Revidert nasjonalbudsjett for 2010, å legge frem tiltak for å lukke avvikene. For å sikre bedre rutiner er det etablert rapportering på ledelsesnivå knyttet til Helsedirektoratets tilskuddsforvaltning. Departementet legger til grunn at disse tiltakene for fremtiden vil sikre en bedre og riktigere regnskapsføring.”

Departementet vil i Revidert nasjonalbudsjett følge opp ovennevnte. Jeg ser det derfor som naturlig å orientere nærmere om saken i den forbindelse, men jeg vil trekke frem at etter at Helsedirektoratet ble etablert i 2002 har det vært en definert arbeidsdeling mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet når det gjelder forvaltning av tilskuddsmidler. Basert på Stortingets bevilgninger, formålene for tilskuddsordningene og departementets tildelingsbrev, utfører direktoratet kunngjøring, behandling av søknader, utbetaling av tilskudd og kontroll. Helsedirektoratet forvalter 175 ulike tilskuddsordninger. Departementet er ikke kjent med at noen tilskuddsmottakere ikke har fått tilskudd fordi deler av bevilgningen har gått til statlig drift.

Departementet og direktoratet har gjennomgått posteringene knyttet til de omtalte føringer for 2008. Fokus har vært rettet mot de største avvikene og postene knyttet til de 100 mill. kroner i statlige driftsutgifter som er regnskapsført på tilskuddsposter. Gjennomgangen har også vist at ca 60 mill. kroner, som anses å være tilskuddsmidler, er blitt regnskapsført på statlige driftsposter.

Gjennom tiltakene i RNB-2010, forslag i statsbudsjettet for 2011 og justering i direktoratets regnskapspraksis, legger departementet til grunn at regnskapet vil vise korrekte tall slik at det ikke oppstår tvil om at midlene benyttes i henhold til formålene.

Rammene på de ulike drifts- og tilskuddsposter fastsettes i den årlige budsjettbehandling. Det anses ikke nå som aktuelt å foreta særskilte bevilgninger eller rammedisponeringer relatert til regnskapsmessige føringer i 2008.