Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:977 (2009-2010)
Innlevert: 29.03.2010
Sendt: 31.03.2010
Besvart: 16.04.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Norge har offisielt vernet om lag 45 TWh vannkraft for å ivareta viktige naturverdier. Samtidig melder Småkraftforeningen at sumvirkninger og INON brukes som hjemmel av NVE til å avslå konsesjoner i vassdrag som ikke er vernet. Det indikerer jo at NVE egentlig mener vassdraget burde vært vernet.
Hva er begrunnelsen, og hvilken hjemmel ligger til grunn, for at sumvirkninger i ikke vernede vassdrag skal kunne medføre konsesjonsavslag?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Det er mange positive virkninger ved utbygging av små vannkraftverk. Samfunnet får økt tilgang på fornybar energi uten utslipp av klimagasser, og det blir økt nærings-utvikling og sikring av bosettingen i distriktene. Den store interessen for små kraftverk, og det voksende antall søknader ofte innenfor et begrenset geografisk område, krever en helhetlig planlegging og vurdering av sumvirkninger av utbyggingene.

Konsesjonsbehandling av små vannkraftverk gjennomføres med hjemmel i vannressursloven. Formålet med vannressursloven er å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann. Dette formålet skal ivaretas, både i vernede og i ikke-vernede vassdrag.

Stortinget har gjennom vannressursloven tillagt vassdragsmyndigheten ansvaret for å sikre samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann både i og utenfor vernede vassdrag. Reduksjon av inngrepsfrie naturområder og mulige negative sumvirkninger av flere småkraftverk er to av mange spørsmål konsesjons-myndigheten skal vurdere. I retningslinjene som er fastsatt for små vannkraftverk, redegjøres det for viktige hensyn som skal vurderes i konsesjonsbehandlingen. Det fremgår av retningslinjene at hensynet til sumvirkninger og inngrepsfrie naturområder skal tillegges vekt i vurderingen av skadevirkningene for miljø og brukerinteresser.

Ofte kan god prosjektutforming og avbøtende tiltak redusere ulempene et småkraftverk vil påføre allmenne interesser. Vurderingen av slike muligheter er en viktig del av konsesjonsbehandlingen. Til slutt vil det være avveiningen mellom de samlede fordeler og ulemper som avgjør om konsesjon gis eller ikke.