Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:979 (2009-2010)
Innlevert: 06.04.2010
Sendt: 08.04.2010
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart på vegne av: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 15.04.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Vestnes kommune i Møre og Romsdal ligger mellom to kommuner som nyter godt av lavere arbeidsgiveravgift. Rauma kommune har sone 2, mens Haram kommune har differensiert arbeidsgiveravgift. Vestnes Kommune sliter med dårlig økonomi, og har i tillegg hatt en sterk utflytting av fylkeskommunale arbeidsplasser de siste åra, jfr. Romsdal Helseheim og Åslia Psyk. senter.
Hva er begrunnelsen for at Vestnes kommune ikke får en lavere avgiftsone for arbeidsgiveravgift?

Begrunnelse

Differensiert arbeidsgiveravgift innebærer at landet er delt inn i ulike arbeidsgiveravgiftssoner, hvor det betales lavere satser i distriktene enn i sentrale strøk. Differensiert arbeidsgiveravgift er målrettet ved direkte å redusere kostnaden ved å sysselsette personer i distriktene, forutsigbar fordi den er automatisk tilgjengelig for alle bedrifter i distriktene.
Differensiert arbeidsgiveravgift virker ved å favorisere bruk av arbeidskraft framfor andre innsatsfaktorer som f.eks. maskiner og transporttjenester, og ved å favorisere bruk av arbeidskraft i distriktene framfor i sentrale strøk. Dessuten, i den grad avgiftlettelsen ikke i sin helhet tilfaller bedriften, men overveltes i høyere lønn, kan subsidien fungere som en direkte bosettingsstøtte (høyere livsinntekt ved å arbeide og bo i distriktene).

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift ble gjeninnført fra 01.01. 2007. Ordningen er godkjent av ESA fram til 31.12. 2013 med utgangpunkt i ESAs og Kommisjonens retningslinjer for regionalstøtte. Differensiert arbeidsgiveravgift er i retningslinjene regnet som driftsstøtte, og vilkårene for hvilke områder som kan få slik støtte er svært strenge. Ifølge retningslinjene kan regioner som representerer eller tilhører en landsdel (NUTS II-region) med under 8 innbyggere per km2, kvalifisere for slik driftsstøtte. I tillegg kan ”mindre tilstøtende områder”, som oppfyller det samme befolkningstetthetskriteriet, inkluderes i ordningen. Det enkelte land må videre vise at virkemidlet er nødvendig og hensiktsmessig for å hindre eller redusere kontinuerlig befolkningsnedgang i de aktuelle områdene.

I forberedelsen av gjeninnføringen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift fra 2007 ble ESA og Norge enige om å bruke bo- og arbeidsmarkedsregioner som en tilnærming for avgrensning av et sammenhengende virkeområde i Sør-Norge. Dette medførte at regelverkets krav til lav befolkningstetthet og befolkningsnedgang måtte påvises på dette nivået.

Etter harde forhandlinger med ESA, godkjente ESA at store deler av områdene som hadde nedsatt arbeidsgiveravgift i 2003 fikk gjeninnført generelt nedsatt arbeidsgiveravgiftsats. Det gjaldt bl.a. Rauma (som utgjør en egen bo- og arbeidsmarkedsregion). Områder som ikke fikk gjeninnført generelt redusert avgift ble omfattet av den såkalte fribeløpsordningen der bedrifter betaler samme sats som i sone 2 inntil grensen for bagatellmessig støtte er nådd. Dette gjaldt bl.a. Haram kommune som tilhører bo- og arbeidsmarkedsregion Ålesund.

Vestnes kommune hadde ikke redusert arbeidsgiveravgift under den tidligere ordningen, som varte fram til 2003. Vestnes tilhører bo- og arbeidsmarkedsregion Molde. Bo- og arbeidsmarkedsregion Molde oppfylte ikke kriteriene om befolkningstetthet under 8 innbyggere per kvadratkilometer og befolkningsnedgang. Ingen av kommunene som var omfattet av den tidligere ordningen i bo- og arbeidsmarkedsregion Molde fikk derfor beholde samme avgiftssone som i den gamle ordningen. På grunn av dette gikk kommunene Aukra, Eide, Gjemnes, Midsund og Nesset fra sone 2 til sone 1a (fribeløpsordningen) fra 1.1.2007.