Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:980 (2009-2010)
Innlevert: 06.04.2010
Sendt: 08.04.2010
Besvart: 12.04.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Hva tenker miljøvernministeren å foreta seg for å redusere utslippene av næringssalter fra oppdrettsnæringen, og konkret hva er det departementet ønsker at KLIF skal vurdere på nytt?

Begrunnelse

Beregninger basert på tall fra Klima- og forurensningsdirektoratat (KLIF)viser at norske oppdrettsanlegg slipper ut næringssalter tilsvarende kloakk fra 8,8 millioner mennesker. Ifølge dagbladet.no 24. mars går kloakkutslipp fra norske oppdrettsanlegg urenset rett i sjøen, og tilsvarer nå utslippene fra nær to ganger Norges befolkning. Bare i 2009 økte utslippene med ni prosent.
Ifølge KLIF er oppdrettsnæringen den største kilden til menneskeskapte utslipp av næringssalter fra Lindesnes til russergrensa. I en kommentar til dagbladet.no 24. mars uttaler statssekretær Heidi Sørensen at "dette er tall som er så store at det kan være en grunn til å se på dette på nytt [...] På bakgrunn av tallene som har kommet fram, kan det være en grunn til å få KLIF til å vurdere dette på nytt".
Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet påpeker i den samme avisartikkelen det paradoksale i at kloakken fra hver enkelt hytte som bygges må renses, mens kloakk fra oppdrettanleggene går urenset rett i sjøen. I 2009 betalte hver eneste norske husstand i snitt 2920 kroner i året i kloakkavgift. Oppdrettsnæringen betaler ikke.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Utslipp av næringssalter fra oppdrettsvirksomhet har økt betydelig de siste årene i takt med veksten i næringen. Beregninger viser at oppdrettsnæringen bidrar med nær 80 prosent av de menneskeskapte tilførslene av fosfor og over 60 prosent av de menneskeskapte tilførslene av nitrogen for kyststrekningen fra Lindesnes til russergrensa. For store utslipp av næringssalter kan føre til overgjødsling, som igjen kan føre til dårlig vannkvalitet og redusert biologisk mangfold.

Størstedelen av norsk oppdrett foregår i notmerder i sjøen hvor fôrspill og ekskrementer slippes direkte ut i sjøen. Manglende teknologi i forhold til denne produksjonsmetoden gjør det vanskeligere for miljømyndigheten å stille krav til utslippskontroll, slik det vanligvis gjøres for andre industrivirksomheter. Aktuelle tiltak for å unngå overgjødsling er derfor først og fremst krav til lokalisering av anleggene, sammensetning av fôr og optimalisert drift. Samtidig er det viktig med grundige miljøundersøkelser for å kunne kartlegge effekten av utslipp fra oppdrettsnæringen.

Klima- og forurensningsdirektoratet har nylig lagt fram et forslag om krav til utvidede miljøundersøkelser og forbud mot å etablere eller utvide anlegg i områder med dårlig miljøtilstand. Jeg vil nå vurdere dette forslaget og behovet for eventuelle ytterligere tiltak knyttet til næringssaltutslipp fra oppdrettsnæringen. Som ledd i denne vurderingen kan det være aktuelt å be Klima- og forurensningsdirektoratet vurdere sider av problemstillingen på nytt, slik som forholdet til krav som stilles til annen næringsvirksomhet og mulighet for utvikling av ny teknologi.