Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:983 (2009-2010)
Innlevert: 07.04.2010
Sendt: 08.04.2010
Besvart: 15.04.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Likestillings- og diskrimineringsombudet uttaler i Dagsavisen 7. april at det er et stort problem at kvinner opplever å bli forbigått ved lokale lønnsforhandlinger fordi de har vært i fødselspermisjon.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at likestillingsloven blir overholdt av alle arbeidsgivere ved at de sørger for at ansatte som har vært i foreldrepermisjon ikke blir hengende etter i sin lønnsutvikling?

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Jeg er opptatt av å styrke kvinners stilling i arbeidslivet, og jeg ser at det særlig er et problem at kvinner sakker akterut i lønnsutviklingen fordi de benytter sine lovfestede rettigheter for å ta seg av sine barn.

Likelønnskommisjonen påviste i NOU 2008:6 Kjønn og lønn at fravær fra arbeidet knyttet til fødsel og omsorg for barn er en av forklaringene på lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. En AFI-rapport fra 2008 viser at det er samvariasjon mellom lang permisjon og svakere karriereutvikling. Likestillings- og diskrimineringsombudet mottar en rekke henvendelser fra personer som opplever at graviditet og foreldrepermisjon får negative følger for dem i arbeidslivet.

Dette er ikke akseptabelt. Arbeidstakere som har vært i permisjon har rett til lønnsvurdering, til å fremme krav og til å bli vurdert på linje med øvrige ansatte i lokale lønnsforhandlinger.

Stortinget har nylig vedtatt lovendringer som innebærer styrket vern mot graviditetsdiskriminering ved at det nå blir forbudt å spørre om graviditet og familieplanlegging i ansettelsesintervjuer.

Jeg tar sikte på å legge fram en stortingsmelding om likelønn mellom kvinner og menn til høsten. Et aktuelt tema i meldingen kan være hvordan vi kan styrke kvinners stilling på arbeidsmarkedet for å hindre at kvinner får svakere lønnsutvikling som følge av permisjon og omsorg for barn.