Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:991 (2009-2010)
Innlevert: 09.04.2010
Sendt: 09.04.2010
Besvart: 19.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Norge har lang planleggingstid på store samferdselsprosjekter. Behandling lokalt og regionalt gir stort tidsbruk når det er uenighet om valg av løsning eller valg av trase. Også ordningen med innsigelser medfører ekstra tidsbruk. Statlig reguleringsplan kan brukes når det ligger særlige samfunnsmessige hensyn til grunn. De største vei- og jernbane-prosjektene i NTP 2010-2019 har stor samfunnsmessig betydning.
Vil statsråden foreta en ny vurdering med sikte på mer bruk av statlig reguleringsplan for å sikre fortere realisering?

Begrunnelse

Nytt dobbeltspor Oslo - Ski er et eksempel på samferdselsprosjekt som kan spare viktig tid dersom staten bruker sin mulighet til å utarbeide reguleringsplan. Prosjektet har åpenbar stor samfunnsøkonomisk verdi for hele nasjonen.
Da Oslo Lufthavn Gardermoen ble bygget ble det på i underkant av 1 år gjennomført statlig regulering. Erfaring viser altså at statlig reguleringsplan sparer betydelig tid.
NTP 2010 -2019 inneholder store vei- og jernbaneprosjekt som har nasjonal betydning og derved også stor samfunnsøkonomisk betydning. Begrunnelsen for bruk av statlig reguleringsplan er derfor åpenbart til stede.
Jeg håper derfor samferdselsministeren vil gjennomføre en ny vurdering av en utvidet bruk av statlig regulering for å sikre hurtigere bygging av samferdselsprosjekt av nasjonal betydning

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg har tidligere svart på spørsmål fra stortingsrepresentant Åse Michaelsen om statlig regulering bør brukes i mye større grad enn i dag på vegsiden, jf. vedlagte kopi av brev av 18.02.2010 til Stortingets presidentskap. Jeg konkluderte der med at jeg, ut fra den kjennskap jeg har til vegplanlegging, ikke kunne se at det var grunnlag for økt bruk av statlig plan.

I den nye planloven som trådte i kraft 01.07.2009 er myndigheter med ansvar for større samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur på visse vilkår også gitt adgang til å utarbeide og fremme forslag til arealplan og legge planen ut til offentlig ettersyn,

jf. § 3-7. Dermed har blant annet Jernbaneverket også fått samme adgang som bare Statens vegvesen hadde tidligere i daværende § 9-4 i plan- og bygningsloven.

I tillegg til statlig regulering gir gjeldende regelverk adgang til bruk av andre instrumenterer for å ivareta nasjonale interesser. For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten. Etter forskrift om konsekvensutredninger (§ 18) kan en annen myndighet være ansvarlig myndighet dersom hensynet til ivaretakelse av nasjonale eller viktige regionale hensyn tilsier det, eller planen eller tiltaket omfatter flere kommuner eller fylker.

Når det gjelder dobbeltsporet Oslo – Ski, viser jeg også til svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Ingjerd Schou vedrørende reduksjon av byggetiden for prosjektet, jf. vedlagte kopi av brev av 04.02.2010 til Stortingets presidentskap.

Jeg har også fått spørsmål fra stortingsrepresentantene Irene Johansen, Gorm Kjernli, Svein Roald Hansen og Gunvor Eldegard, alle fra Arbeiderpartiet, om bruk av statlig regulering av jernbaneprosjektet Oslo – Ski. Som det framgår av svaret av 16.04.2010, er det lagt opp til et meget stramt tidsløp for plan- og byggeprosessen for dette prosjektet, og slik Jernbaneverket ser det, er det marginalt hva som kan spares av tid ved bruk av statlig plan.

Jeg mener at unntakene statlig plan og statlig godkjenningsmyndighet av planprogram må vurderes fra sak til sak, og i tråd med vilkårene som gjeldende regelverk setter.