Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:992 (2009-2010)
Innlevert: 09.04.2010
Sendt: 09.04.2010
Besvart: 22.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Avisa Glåmdalen melder den 8.4. at Vegdirektoratet ønsker å "forby trailere høyere enn fire meter". En slik endring vil være dramatisk for alt næringsliv i distriktene gjennom høyere transportkosnader, påføre miljøet en betydelig ekstrabelastning gjennom flere transportkilometre og kunne ramme lastebileier som har investert i utstyr allerede.
Kan statsråden avkrefte at dette er et aktuelt tiltak?

Begrunnelse

Norsk vegstandard og norske transportbegrensninger fører allerede i dag til vesentlig høyere transportkostnader og til at kostnadsbesparelsespotensialet i en moderne bilpark ikke kan utnyttes, Forslaget fra Vegdirektoratet vil føre oss ennå lenger bort fra det som er kostnadsnivået hos land det er naturlig å sammenligne seg med og land som vi konkurrerer med internasjonalt. Det ligger potensielt sett en betydelig svekkelse av norsk konkurransekraft i dette forslaget.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Vegdirektoratet har fremmet forslag om å innføre en høydebegrensning på 4,00 meter for kjøretøy som brukes i Norge. Forslaget ble sendt ut på høring 21.desember 2009 med høringsfrist 21. mars 2010.

Høringsfristen er nå utløpt og jeg får opplyst fra Vegdirektoratet at det har kommet inn mange høringsvar, både positive og negative. Vegdirektoratet vil nå på grunnlag av høringssvarene, foreta en helhetlig vurdering av forslaget om slik høydebegrensning.

I forbindelse med vurderingen av forslaget vil direktoratet gjennomføre en analyse av hvilke samfunnsøkonomiske konsekvenser innføring av en høydebegrensning på 4,00 meter vil ha. Vegdirektoratet vil forelegge saken for departementet før det tas endelig stilling til om det skal innføres høydebegrensning for kjøretøy som brukes i Norge.

Forslaget er begrunnet med trafikksikkerhet. Jeg ser motforestillinger og vil sørge for at forslaget blir gjenstand for en grundig vurdering også i Samferdselsdepartementet før det trekkes en konklusjon.