Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:995 (2009-2010)
Innlevert: 09.04.2010
Sendt: 12.04.2010
Besvart: 20.04.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Hvilke økonomiske ordninger, inklusiv eventuell opptjening av pensjonsrettigheter og feriepenger, gjelder for mannskapene i Heimevernets innsatsstyrker, og hva vil være eventuell proveny av å gi mannskapene henholdsvis pensjonspoengopptjening og feriepenger for tjenestetiden?

Begrunnelse

Jeg er gjort kjent med at mannskaper som tjenestegjør på kontrakt med Heimevernets innstasstyrker i dag ikke har noen opptjening av feriepenger eller pensjonspoeng for den tiden de tjenestegjør i HV. Dette er personer som skal tjenestegjøre inntil 25 dager pr. år fram til fylte 44 år, og den økonomiske belastningen kan bli betydelig.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 12. april 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Ine M. Eriksen Søreide om godtgjøring til mannskaper i Heimevernets innsatsstyrke.

La meg innledningsvis si at i de senere år har Heimevernet fått en mer sentral rolle i forbindelse med samfunnssikkerhet og bistand ved kriser. Heimevernet har i dag et territorielt ansvar, og skal i tillegg kunne forsterke annen militær tilstedeværelse i utsatte områder. Jeg er opptatt av at personellet kompenseres på en rimelig måte for den viktige innsatsen de legger ned.

Tjenestegjøring i innsatsstyrkene innebærer frivillig tjeneste utover tjenesteplikten. Personellet undertegner en avtale om tjenestegjøring for tjeneste utover den pålagte plikten. Total tjenesteplikt utgjør inntil 36 dager årlig for menige/korporaler og 39 dager for befal. Kontraktens varighet er 3 år. I tråd med Prop. 1 S (2009-2010) legges det opp til å trene innsatsstyrken, henholdsvis 15 dager for mannskaper og 20 dager for befal i år.

Under tjenesten gis personellet i innsatsstyrkene diverse tillegg som skal bidra til å gi både den enkelte og familien en tilfredsstillende levestandard. Forsvaret utbetaler tjenestetillegg, kompensasjonstillegg, ekstraordinært tjenestetillegg, ektefelletillegg og barnetillegg.

I tillegg tilstås fri kost, fritt kvarter og reisegodtgjøring til og fra tjenestestedet. Ordinært tjenestetillegg, ektefelletillegg og barnetillegg er skattefrie. I tillegg til dette kan det ytes støtte til næringsbidrag til selvstendige næringsdrivende og særskilt økonomisk støtte til personellet, dersom familien blir påført økte utgifter pga. innkalling til øvelse.

Dersom soldaten blir utkalt til tjeneste som ikke er en del av planlagt øvelse eller kurs (iht. HV-lovens § 13), tilstås en ekstra godtgjørelse, kalt operativt tillegg. Personellet i Heimevernets innsatsstyrke tilstås også en signerings- og en sluttbonus etter fullført 3-års kontrakt.

En arbeidsgruppe oppnevnt av Landsrådet for Heimevernet fremla i 2006 et forslag til ny kompensasjonsordning for befal og mannskaper i Heimevernet. Som en konsekvens av dette etablerte Forsvarsdepartementet ovennevnte signerings- og sluttbonus for innsatsstyrken. I tillegg ble det innført nevnte operative tillegg for tjeneste iht. HV-lovens § 13.

Personell som ikke mottar lønn fra arbeidsgiver vil, under forutsetning av at han eller hun har ektefelle og 2 barn, få brutto ca. kr 50 000 pr. år for 30 dagers trening. I tillegg har soldaten fri kost og fritt kvarter. Dette medfører at godtgjørelsen vil tilsvare en lønn i henhold til ltr. 53 i staten. Denne beregningen omfatter alle godtgjøringer inklusive bonus.

Dersom personellet skal få pensjonspoeng og feriepenger, forutsetter dette at de inngår et ansettelsesforhold med Forsvaret. Kravet for å få pensjonspoeng er at man har en pensjonsgivende inntekt som overstiger grunnbeløpet i Folketrygden(ftrl § 3-15).

Grunnbeløpet er for tiden kr 72 881,-. Kostnaden knyttet til å øke godtgjørelsene til samme nivå som grunnbeløpet vil, sammen med arbeidsgiveravgift og feriepenger, utgjøre ca. 42 millioner kr årlig pr. 1 000 korporaler og menige.

Heimevernets innsatsstyrke vil fullt oppsatt ha en stillingsramme på 5 000 befal og mannskaper. Totalt blir den økte kostnaden i størrelsesorden 180 millioner kr årlig, gitt at 4 500 mannskaper eller om lag 90 % av styrken må kompenseres i henhold til ovenstående eksempel. Det må tas forbehold om andelen av HV-soldater som får lønn fra arbeidsgiver, antall befal, differensiert arbeidsgiveravgift, antall som er forsørgere, med mer, og som da ikke vil bli omfattet av ordningen. En kostnadsøkning i denne størrelsen vil få store konsekvenser for gjennomføringen av inneværende langtidsplan og innebærer at man ikke når målsettingen om balanse mellom ressurser, aktivitet og struktur ved utgangen av 2012.

Personell som tjenestegjør i Heimevernet godtgjøres i dag etter et system som er basert på behovsprøving. Dersom Forsvaret skal gå over på et lønnsbasert system, vil dette kreve en større konsekvensutredning. Forsvarssjefen utreder nå, og vil komme med en helhetlig tilrådning om endring av økonomisk kompensasjon for befal og mannskaper i Heimevernet, som vil være et viktig innspill i denne saken. Anbefalingen vil foreligge i løpet av 2010, og danne grunnlag for Forsvarsdepartementets videre vurdering.