Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:998 (2009-2010)
Innlevert: 09.04.2010
Sendt: 12.04.2010
Besvart: 19.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Norges Cykleforbund har i lang tid vært i dialog med samf.dep og vegdirektoratet for å få etablert nye forskrifter i forbindelse med sykkelritt på veg som er åpen for alminnelig ferdsel. Cykleforbundet har spilt inn forslag til nye forskrifter og saken har pågått i snart 1,5 år uten at noe har skjedd. Sykkelsesongen er nå i full gang og dagens praktisering fører til farlige situasjoner for syklistene.
Vil statsråden ta tak i saken å sørge for å få fortgang i prosessen med å få på plass nye forskrifter?

Begrunnelse

Norges Cykleforbund har i snart 1,5 år jobbet for å få endret dagens forskrifter i forbindelse med sykkelritt på veg som i hovedsak er åpen for allmenn ferdsel. Bakgrunnen for dette er at med dagens regelverk så opplever arrangører av sykkelritt at det er store mangler i forhold til hvordan man kan få gjennomført sykkelritt på i forhold til bl.a. sikkerheten til syklistene. Dette er uholdbart og så vidt undertegnede er kjent med så er det også en enighet både i departementet og vegdirektoratet at dagens regelverk er for dårlig og at dagens forskrifter bør endres. Det skaper derfor stor frustrasjon at tiden går og går uten at noe skjer. Undertegnede håper derfor at statsråden nå vil ta tak i saken å sørge for at nye forskrifter kommer på plass. Norges Cykleforbund har også kommet med innspill og forslag til nye forskrifter som vegdirektoratet har mottatt, og dette burde også bidra til at denne saken raskt kan tas tak i å sørge for at en lang prosses nå raskt kan avsluttes, og sikre at også syklister som deltar i sykkelritt kan være sikre på at trafikksikkerheten er ivaretatt på en god måte.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Utfordringen for både sykkelsporten, politiet og Statens vegvesen er at sykkelritt i hovedsak går på veg hvor det oftest vil måtte være trafikk i motgående kjørefelt. For å kunne tillate sykkelritt er det derfor nødvendig med vurderinger og tiltak både fra arrangøren og de myndigheter som gir tillatelse til sykkelritt.

I dag er det forskrift om konkurransekjøring på veg åpen for alminnelig ferdsel som fastsetter vilkårene for å kunne få arrangere sykkelritt. Forskriften er fra midten av 1980-tallet, og gir rammer for hva som kreves av de ulike parter. Partene, dvs. Norges Cycleforbund (NCF), politiet og Statens vegvesen har ønsket å endre forskriften på visse punkter.

Det er riktig at NCF i møte i Samferdselsdepartementet 4. desember 2008 la fram sine ønsker om tiltak og forslag til endringer i både forskrift om konkurransekjøring på veg åpen for alminnelig ferdsel og trafikkreglene. På bakgrunn av det som framkom i møtet, ble det konkludert med at det ikke var nødvendig å foreta alle de endringene som NCF foreslo. Det måtte imidlertid arbeides videre med saken, med sikte på å fremme forslag til eventuelle nødvendige endringer i regelverk, retningslinjer og praktiske rutiner for å løse utfordringene som NCF hadde pekt på. Jeg har fått opplyst at det i ettertid har vært avholdt flere møter mellom partene.

Det som pr. i dag er kartlagt er at det, i en endret eller ny forskrift, kun vil være behov for noen mindre justeringer. Det er praktiseringen av bestemmelsene i forskriften som krever mer utfyllende retningslinjer både for arrangør av sykkelritt, Statens vegvesen og politiet. Når det gjelder retningslinjer for arrangøren, har NCF liggende et forslag til Sikkerhetsinstruks som er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet for at sykkelritt skal kunne arrangeres på en mer trafikksikker måte enn i dag.

Jeg vil nå be Vegdirektoratet om å sørge for at arbeidet med forslag til endret eller ny forskrift fullføres, slik at forslaget blir sendt på høring og behandlet ferdig så snart som mulig.