Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1002 (2009-2010)
Innlevert: 12.04.2010
Sendt: 13.04.2010
Besvart: 26.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Statsråd har nylig uttalt at NTP må revideres for å skaffe rom for større bevilgninger til vedlikehold på jernbanen.
Hvilke investeringsprosjekter prioritert til jernbanesektoren i Nasjonal Transportplan vil nå bli utsatt i tid fordi regjeringen ikke finner ekstraordinære vedlikeholdsmidler til en jernbane i krise?

Begrunnelse

I følge Aftenposten, VG og Dagbladet 07. april er det nå klart at Jernbaneverket ikke har nødvendige midler til vedlikehold av jernbanenettet, og at jernbanens infrastruktur kan være på "tampen av sin levetid". Jernbanedirektøren mener jernbanen nå befinner seg i en unntakstilstand og at det er nødvendig med en ny, total gjennomgang av hele jernbanenettet og en vurdering av om Jernbaneverket jobber effektivt nok.
Det er i dag en stor utfordring å sikre jernbanens fremtid som konkurransekraftig transportaktør. Dagens unntakstilstand krever tydelig politisk ledelse og handlekraft for at jernbanen skal kunne komme seg ut av krisen. For å få til dette trengs det et langsiktig fokus, samtidig som samferdselsminister og jernbanedirektør er nødt til å ta tak i kortsiktige tiltak med umiddelbar effekt.
Å foreskrive medisin til dagens togkrise som mindre antall tog og forsert vedlikehold på bekostning av nødvendige investeringer, høres dessverre korttenkt ut. Tilliten til toget er avhengig av at investeringene i Nasjonal transportplan (NTP) følges opp som planlagt. At løsningen på jernbaneproblemene er å redusere tilbudet høres nærmest ut som en kapitulasjon fra jernbanens øverste ledere.
Statsråden har gjennom media signalisert at omdisponering av investeringsmidler ikke skal gå ut over vedtatt utbygging av nytt dobbelspor mellom Oslo - Ski. Det er en noe spesiell saksbehandling at det gjøres kjent at NTP er satt på vent gjennom en presseorientering, og ikke gjennom en egen sak som Stortinget kan ta stilling til.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: På et møte jeg hadde med jernbanedirektøren den 6. april i år, ble jeg bl.a. orientert om utviklingen i punktligheten og regulariteten i togtrafikken. Disse har hatt en negativ trend over flere år, men særlig ille har det vært i inngangen til 2010. Mye av årsaken til dette har sammenheng med lange perioder med snø og sterk kulde. Punktligheten for persontog inntil Oslo S pr. utgangen av februar i år lå for eksempel i gjennomsnitt på 67 pst. mot 82 pst. sammenlignet med samme periode i fjor. Målet er at 90 pst. av togene skal være i rute. Når det gjelder regulariteten, var det i februar i år 1 446 innstilte tog mot 938 i februar i fjor. I de tre første månedene i 2010 har det vært ca. 4 500 timer i samlede togforsinkelser på grunn av feil på jernbanenettet, mens tilsvarende tall for de tre første månedene i 2009 og 2008 var på henholdsvis om lag 2 700 og 2 300 timer.

I 2006 engasjerte Jernbaneverket internasjonal jernbaneekspertise for å kartlegge vedlikeholdsbehovet på det norske jernbanenettet. Resultatet av denne analysen har vært lagt til grunn i de årlige vedlikeholdsbehovene som regjeringen har foreslått fra 2007 til og med 2010-budsjettet. Den samme analysen ble også lagt til grunn ved utarbeidelsen av planrammer til drift- og vedlikehold i NTP 2010-2019. Dette har resultert i at den samlede bevilgningen til drift og vedlikehold for perioden 2007-2010 har blitt økt med ca. 2,8 mrd. kr, noe som utgjør en økning på 52,7 pst. sammenlignet med den forrige 4-årsperioden 2003-2006. I NTP 2010-2019 er det lagt til grunn en samlet planramme til drift og vedlikehold på ca. 41,8 mrd. kr. Dette utgjør en årlig økning på ca. 890 mill. kr eller 27 pst. i forhold til NTP 2006-2015. I tillegg kommer Oslo-prosjektet som omfatter en total fornyelse av innerstrekningene rundt Oslo. Prosjektet inngår i NTP 2010-2019 med en samlet investeringsplan på ca. 2,0 mrd. kr.

På ovennevnte møte kom det fram at Jernbaneverket mener at den negative utviklingen i driftsstabiliteten i jernbanenettet har sammenheng med at det i ettertid har vist seg at konsekvensene av nedslitingene av de mest sentrale jernbanestrekningene er verre enn det som var regnet med i konsulentrapporten av 2006. Årsaken skal være at det er vanskeligere å forutse hvilke følger slitasjen på de tekniske anleggene vil ha, nå som flere av anleggene nærmer seg slutten av sin tekniske levealder.

I stortingsdebatten om Innst. 198 S (2009-2010) om samferdselsministerens redegjørelse 9. mars 2010 og Dok. 8:54 S (2009-2010) tirsdag 20. april d.å., opplyste jeg at på bakgrunn av vinterens driftserfaringer må det vurderes om det er behov for å øke vedlikeholdet utover det som er lagt til grunn i NTP 2010-2019. I tillegg uttalte jeg at det også er behov for å vurdere planlagte oppstartingstidspunkter for noen av jernbane- prosjektene som er prioriterte i NTP 2010-2019. Dette som følge av mangel på jernbane- teknisk kompetanse, herunder signalkompetanse og endrede planforutsetninger. Forslag om eventuelle endringer i forhold til NTP 2010-2019 vil bli forelagt Stortinget. Dette gjelder også spørsmål om hvilke investeringsprosjekter som eventuelt må skyves noe ut i tid.