Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1003 (2009-2010)
Innlevert: 12.04.2010
Sendt: 13.04.2010
Besvart: 23.04.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Bufdir har sagt opp en fireårskontrakt om korttidsplasser med Solstrand barnevernsenter etter kun litt over ett års drift. Begrunnelsen er regjeringens kutt i regionens budsjetter og en faglig argumentasjon om økt bruk av fosterhjem. Virkeligheten for Rogaland og Hordaland er at det mangler svært mange fosterhjem og tilsynsførere. Gode tilbud bør ikke sies opp før Bufetat har sikret nok fosterhjemsplasser.
Vil statsråden bidra til at Bufdir kan holde inngått kontrakt med Solstrand?

Begrunnelse

Solstrand barnevernsenter mottok den 26.februar 2010 oppsigelse av kontrakten om kjøp av 6 plasser ved korttidsavdelingen. Kontrakten ble inngått 26.januar 2009, med varighet fram til 31.desember 2013 og med mulighet for forlengelse i 1+1 år.
Avtalen som er inngått er mellom Bufdir og Kirkens Sosialtjeneste om kjøp av seks plasser ved Solstrand Barnevernsenter gjelder innenfor de to målgruppene barn og unge med tilleggsproblematikk og barn og unge med behov for akuttplassering.
Jeg vil også påpeke følgende; de nasjonale føringene om dreining fra institusjon til fosterhjem/beredskapshjem var kjent før avtalen med korttidsavdelingen ble inngått. Solstrand deltok i møte med Bufetat den 29.01.09, der føringene allerede var nedfelt i Bufetat sin virksomhetsplan for 2009. Den økonomiske situasjonen i Region Vest har vært kjent i lang tid.
Begrunnelse for oppsigelsen er at Bufetat er opptatt av å få til en faglig dreining der flere barn får tilbud om hjelp i fosterhjem framfor i institusjon. Det blir videre uttalt at tiltaksapparatet er i endring og det er mindre behov for institusjonsplasser for barn. I samtaler mellom Solstrand barnevernsenter og regiondirektøren og områdeleder, blir også den økonomiske situasjon i Region Vest brukt som begrunnelse for oppsigelse. Regionen har store økonomiske utfordringer og er pålagt kraftige innsparinger.
Utviklingen i regionen tilsier ikke at behovet for akuttplasser er endret. I perioden 2007 – 2009 har korttidsavdelingen hatt 99 % belegg, i 2010 har avdelingen hatt 100 % belegg.
På denne bakgrunn kan oppsigelsen verken begrunnes ut fra nye nasjonale føringer, endret behov i forhold til brukerne, eller ny informasjon om den økonomiske situasjonen i Region Vest.
Oppsigelsen er anket og statsråden har nå mulighet til å vise handlekraft ettersom innfasingen av kriteriemodellen har slått svært uheldig ut for Rogaland og Hordaland.
Det er mangel på vanlige fosterhjem, men også beredskapshjem. At Bufetat hevder at "Solstrand-barna" får et annet tilbud medfører jo at andre barn vil skyves lengre bak i køen, ettersom det totalt sett er mangel på tilbud.
Endringen skjer for fort og vil gå ut over de barna som trenger det mest og det er statsrådens ansvar at barn får den hjelpen de har behov for og ikke står i kø grunnet statlige kutt.
Et annet moment er at det ble inngått fireårige kontrakter for å få langsiktighet for både drivere og staten. Kanskje det i stedet er en bedre ide at man kutter i egne institusjoner i stedet for å si opp avtaler med eksterne tilbydere.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Det er riktig at avtale med Solstrand barnevernsenter om kjøp av faste plasser ble inngått i januar 2009 med en avtalevarighet på fire år, og med mulighet for to forlengelser på ett år. En forutsetning ved inngåelse av kontrakt av en slik varighet er at de private aktørene må tilpasse seg endringer i Bufetats behov for institusjonsplasser.

I Region vest er det flere omsorgsplasser enn behovet tilsier, samtidig som det er et udekket behov for plasser til ungdom med alvorlige atferdsvansker. Korttidsavdelingen på Solstrand tilbyr omsorgsplasser til barn i aldersgruppen 6-12 år. Bufetat mener at barn under 12 år ikke er tjent med å plasseres i institusjon, og har derfor vurdert at de ikke har behov for denne typen plasser.

Det er riktig at økonomisk situasjon og faglig dreining var kjent før avtalen med Solstrand barnevernsenter ble inngått. Dette har i følge Bufdir jevnlig vært kommunisert til de ideelle organisasjonene som Region vest hadde driftsavtale med. Da

avtalen ble inngått, var det likevel en del usikkerhet knyttet til det framtidige behovet for institusjonsplasser. En forutsetning for å redusere antall institusjonsplasser er en trygghet for at det finnes tilstrekkelige alternativer. På grunn av at det var behov for en viss fleksibilitet som tok høyde for usikkerheten med hensyn til behovet for institusjonsplasser, var det i avtalene en klausul om mulig endring i avtalens omfang. Oppsigelsesklausulen innebærer at avtalen enten kan sies opp i sin helhet eller at et antall plasser kan sies opp.

I møte med alle private barneverninstitusjoner i mai 2009 ble det informert om at Bufetat skulle inngå rammeavtaler om institusjonsplasser. Rammeavtalene fungerer som et supplement til avtalene om faste plasser. Bufdir rådet generelt alle institusjoner til å delta i rammeavtalekonkurransen, også de som per dato hadde alle sine plasser belagt med avtaler om faste plasser. Dette med begrunnelse i at institusjonene kan komme i situasjoner hvor de for en periode står uten avtale om faste plasser i påvente av ny konkurranse. De fleste av de ideelle organisasjonene som inngikk avtale om faste plasser i januar 2009, deriblant Solstrand, valgte i følge Bufdir likevel ikke å delta i rammeavtalekonkurransen.

Stortingsrepresentant Arve Kambe viser i sitt spørsmål til at korttidsavdelingen ved Solstrand barnevernsenter har hatt 99 prosent belegg i perioden 2007-2009 og 100 prosent belegg i 2010. I følge opplysninger fra Region vest har beleggsprosenten imidlertid vært 82 prosent i perioden 2007-2009 og 84 prosent hittil i 2010. Per dato er det i følge regionen kun to barn plassert på avdelingen. Det er en bred faglig enighet om at barn under 12 år ikke er tjent med å plasseres i institusjon, og historisk beleggsprosent tilsier ikke nødvendigvis at det er riktig å fortsette å bruke disse institusjonsplassene. Avviklingen av akuttplasser i institusjon for barn under 12 år er et ledd i denne omstillingen og har vært utført gjennomgående i regionen. Bufetat arbeider med avviklingen av institusjonsplasser og med å ruste opp støtten omkring beredskaps- og fosterhjemmene slik at disse kan fungere til barnas beste.

Korttidsavdelingen på Solstrand vil ikke legges ned før Region vest har alternative plasseringstilbud. Alternativet til akutt- og korttidsavdelingen på Solstrand er primært beredskapshjem. Bufdir opplyser at situasjonen per dato er at det er tilstrekkelig med beredskapshjem i det aktuelle området. I forbindelse med avvikling av avtalen med akutt- og korttidsavdelingen på Solstrand arbeides det også med rekruttering av nye beredskapshjem som skal være på plass når oppsigelsesfristen på avtalen med Solstrand utløper.

Det er en forutsetning at avviklingen av avtalen med Solstrand skjer på en måte som gjør at barna ikke må flytte fra institusjonen som følge av avviklingsvedtaket. Dette betyr at avviklingen må planlegges slik at utflytting skjer på naturlig måte og inntak vil bli stoppet på et gitt tidspunkt for å forhindre flytting som direkte følge av avviklingen.