Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1006 (2009-2010)
Innlevert: 12.04.2010
Sendt: 13.04.2010
Besvart: 16.04.2010 av justisminister Knut Storberget

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Den 10/4-10 ble det sendt en reportasje på NRK lørdagsrevyen om at sensitiv informasjon om Regjeringens såkalte krigshovedkvarter var offentlig tilgjengelig. Når slik informasjon blir kjent vil dette selvsagt medføre økt risiko og sårbarhet og redusere myndighetenes handlingsrom ved en eventuell krise.
Vil statsråden snarest iverksette skadebegrensende tiltak og informere om hvem som har ansvaret for at slik informasjon ble offentlig?

Begrunnelse

Undertegnede har de tre siste månedene vært elev ved Forsvarets Høyskole og der fått blant annet informasjon om dette anlegget og besøkt anlegget. For å få slik informasjon måtte jeg gjennom en grundig sikkerhetsklarering og det ble sterkt understreket at denne informasjonen var strengt hemmelig. Det er derfor noe underlig å konstatere at samtidig med dette var denne "strengt hemmelige" informasjonen offentlig tilgjengelig. For å begrense skaden bør statsråden gi denne saken høyeste prioritet og sikre at all sensitiv informasjon om dette anlegget blir gradert. For å hindre lignende skandaler bør det også informeres om hvordan dette kunne skje og hvem som er ansvarlig for denne skandalen.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (Sikkerhetsloven)§ 11 andre ledd fremgår det at den som utsteder eller på annen måte tilvirker skjermingsverdig informasjon skal sørge for at informasjonen merkes med aktuell sikkerhetsgrad. I utgangspunktet gjelder en sikkerhetsgradering i 30 år. Ved behov for beskyttelse av informasjon ut over 30 år, kan informasjon i særskilte tilfelle unntas fra automatisk nedgradering.

Foreløpige opplysninger tyder på at dokumentene som ble omtalt i Dagsrevyen den 10/4-10 ble avlevert til Riksarkivet fra Direktoratet for sivilt beredskap. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ble etablert i 1. september 2003 og utgikk fra daværende Direktoratet for sivilt beredskap og Direktoratet for brann- og elsikkerhet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gjennomgår nå disse dokumentene for å vurdere om det er avlevert dokumenter som burde vært gradert i henhold til sikkerhetsloven.

Informasjon om forhold som ble omtalt i reportasjen skal ikke være åpent tilgjengelig. Jeg har derfor bedt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om en rask avklaring og en redegjørelse knyttet til de forhold som ble tatt opp i reportasjen. Det er kontakt mellom Nasjonal sikkerhetsmyndighet og direktoratet i denne forbindelse.

Jeg vil avvente denne redegjørelsen før jeg tar stilling til behovet for eventuelle skadebøtende tiltak og om det er behov for ytterligere tiltak for å hindre at skjermingsverdig informasjon ikke gjøres offentlig.