Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1007 (2009-2010)
Innlevert: 13.04.2010
Sendt: 13.04.2010
Besvart: 21.04.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Eigersund kommune har en uvanlig høy representasjon av elever som går i privat skole. Kommunen blir trukket i rammetilskuddet for disse elevene. Trekket utgjør store beløp for kommunen. Fylkesmannen i Rogaland har i brev av 28.07.03 gitt uttrykk for at kommunen ikke har noen mulighet til å effektivisere skoledriften slik at trekket reduseres.
Vil ministeren ta en gjennomgang av regelverket for å rette opp de negative konsekvensene dette gir, eller vurdere egen ordning for komm. som har mange elever i privatskole?

Begrunnelse

Eigersund kommune har tre private grunnskoler. Elevmassen ved disse skolene utgjør 9,3 % av den samlede elevmassen i kommunen.
Dette medfører at kommunen får et veldig høyt trekk i rammetilskuddet.
Beregninger utført av kommunen viser at for ca, 1,5 millioner kroner kunne Eigersund kommune tatt elevene i de private skolene inn i den kommunale grunnskolen. Ut fra dette resulterer trekket et stort tap for kommunen.
Daværende Fylkesmann i Rogaland Tora Aasland skriver blant annet i overfor nevnte brev at hun ikke kan se at det finnes saklige grunner for å anbefale at det gjøres endringer med sikte på å effektivisere den lokale skolestrukturen i kommunen.
Kommunen holder også frem at de private skolene er vel etablerte og driver godt samtidig som de hevder seg veldig godt i ulike nasjonale prøver. Eigersund kommune er nøye med å påpeke at dette ikke er et oppspill til en ideologisk debatt for eller mot private grunnskoler. Det er systemet med uforholdsmessig høyt trekk i rammetilskuddet som kommunen på uheldigvis blir rammet av, uten at de selv kan gjøre noe for å forbedre dette.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Kommunene har ikke finansieringsansvaret for elever i statlige og private skoler, derfor justeres rammetilskuddet for å ta hensyn til at kommunenes utgifter til grunnskole vil gå ned. Korreksjonen av rammetilskuddet for elever i statlige og private skoler har to elementer; trekkordningen og korreksjonsordningen.

1. Trekkordningen

Gjennom trekkordningen justeres det samlede rammetilskuddet til kommunene for den totale endringen i antall elever i statlige og private skoler fra et år til det neste. Den totale inntektsrammen til kommunene blir samlet sett redusert ved en økning i antall elever i statlige og private skoler på landsbasis. Trekket for enkeltkommuner vil i hovedsak fordele seg etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet.

2. Korreksjonsordningen

Gjennom korreksjonsordningen i utgiftsutjevningen foretas en omfordeling mellom kommunene etter det faktiske antall elever i statlige og private skoler i den enkelte kommune. Korreksjonen innebærer en omfordeling av innbyggertilskuddet, som følge av at antall elever i statlige og private skoler varierer mellom kommunene.

Korreksjonsordningen består av to elementer:

a) Den enkelte kommune får et trekk i rammetilskuddet per elev i statlige og private skoler.

b) Det samlede beløpet som trekkes inn fra kommunene (jf. pkt. a) fordeles deretter ut igjen til alle kommuner. Midlene fordeles ut igjen etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet.

I korreksjonsordningen trekkes kommunene i 2010 62 000 kroner per elev i vanlig undervisning i statlige og private skoler. Det er også gitt egne trekksatser for elever i spesialskoler og som går på skoler med opphold.

Det er grunn til å tro at kommunene ikke vil klare å spare inn like mye som gjennomsnittskostnaden per elev, ved at en elev går i privat eller statlig skole og kommunene ikke selv har finansieringsansvaret. Derfor er trekksatsene i korreksjonsordningen satt noe under gjennomsnittskostnaden per elev i grunnskolen på landsbasis. Kommunene trekkes da mindre per elev i statlige og private skoler enn det den samme eleven i gjennomsnitt ville ha kostet i en kommunal grunnskole.

Jeg har likevel forståelse for at mindre kommuner eller kommuner som har mange elever i statlige og private skoler har utfordringer i å tilpasse skolestrukturen og å hente ut de antatte besparelsene ved de elevene som går i statlige/private skoler, men jeg ser ikke noe behov for en gjennomgang av korreksjonsordningen på det nåværende tidspunkt.