Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1008 (2009-2010)
Innlevert: 13.04.2010
Sendt: 14.04.2010
Besvart: 23.04.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Kan statsråden redegjøre for om hun mener styremedlemmer i helseforetakene oppnevnt etter forslag fra lokalpolitiske organer har en annen rolle, ansvarsforhold eller posisjon enn alle andre styremedlemmer i foretakene?

Begrunnelse

Etter regjeringsskiftet i 2005 ble det lagt opp til en form for partipolitisk representasjon i helseforetakenes styrer. Statsrådens uttalelser om disse representantenes rolle i prosessen om endringer i lokalsykehusenes oppgaver, nødvendiggjør en klargjøring av om hun mener disse styremedlemmene har en annen oppgave eller ansvar enn de øvrige styremedlemmene i foretakene, hvem de representerer og hvem de står til ansvar for.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av fellesskapet og er store virksomheter i det norske samfunn. Det er viktig at styret samlet sett har en kompetanse som reflekterer de oppgavene styret har og de utfordringene de regionale helseforetakene står overfor.

Som representanten er vel kjent med, består styrene i helseforetakene av både eieroppnevnte styremedlemmer og ansattevalgte styremedlemmer. De eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes i samsvar med bestemmelsene i helseforetaksloven § 21, tredje ledd. Med bakgrunn i regjeringens politiske plattform (Soria Moria I) er det fra 2006 stilt krav om at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene skal oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte fra henholdsvis kommune eller fylkeskommune.

Disse styremedlemmene forutsettes å ha verdifull kompetanse og innsikt i politiske prosesser. I foretaksmøtene i januar 2010 ble det oppnevnt nye styremedlemmer i styrene for de regionale helseforetakene. I forbindelse med oppnevningen ble det presisert at styrene for helseforetakene er kollegiale organer og ikke representative organer. Styrene er imidlertid satt sammen slik at de samlet sett representerer en bredde geografisk, partipolitisk og aldersmessig, og slik at de ivaretar kravet til kjønnsmessig balanse. Styrenes samlede kompetanse og brede representasjon skal gjøre styrene i stand til å balansere ulike interesser og ta en aktiv og sentral rolle for å utvikle spesialisthelsetjenesten og samtidig sikre at dette skjer i tråd med nasjonale føringer.