Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1011 (2009-2010)
Innlevert: 13.04.2010
Sendt: 14.04.2010
Besvart: 20.04.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): I statsbudsjettdokumentene for 2010 omtaler regjeringen oppfølging av kulturmomsutvalgets utredning. Det omtales herunder å la treningssentre komme inn under merverdiavgiftsregelverket. Flere treningssentre har i dag problemer med å inngå leiekontrakter for lokaler fordi de er utenfor merverdiavgiftssystemet, og utleier av et nylig oppført bygg derfor vil få etterberegnet merverdiavgift.
Vil de nye reglene løse denne problemstillingen og når trer de eventuelt i kraft?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Regjeringen varslet i budsjettdokumentene for 2010 at det arbeides med å legge fram for Stortinget en endring av merverdiavgiftsregelverket for kultur- og idrettssektoren og at det tas sikte på å fremme en proposisjon slik at endringene kan tre i kraft 1. juli 2010, jf. Prop. 1 S (2009-2010) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 3.2.2.

Som ledd i dette arbeidet, har Finansdepartementet nylig hatt saken på ny høring. Høringsfristen utløp 16. mars 2010. Det har kommet inn om lag 120 høringsuttalelser. Disse er nå til vurdering i Finansdepartementet. Jeg kan derfor ikke si noe nå om hva Regjeringens forslag vil gå ut på. Regjeringen tar imidlertid sikte på å fremme en proposisjon for Stortinget så fort som mulig, slik at eventuelle endringer kan tre i kraft fra 1. juli 2010 som tidligere varslet.

Når det gjelder problemstillingen som tas opp, vil jeg på generelt grunnlag gi noen merknader til denne. Jeg antar at stortingsrepresentanten sikter til ordningen med frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret for næringsdrivende som leier ut bygg eller anlegg som er til bruk i merverdiavgiftspliktig virksomhet, se merverdiavgiftsloven § 2-3. Jeg går ikke inn på hele ordningen, men en konsekvens av denne kan være at registrerte utleiere i forbindelse med skifte av leietakere foretrekker at også ny leietaker er en avgiftspliktig aktør for på denne måten å unngå å måtte tilbakeføre (justere) tidligere fradragsført merverdiavgift. Dette er en generell situasjon for utleiere som er frivillig registrert etter denne ordningen. Alle unntatte virksomheter, eksempelvis innen bank, forsikring og idrettssektoren, vil dermed kunne oppleve at utleiere - fra et merverdiavgiftsmessig perspektiv - foretrekker merverdiavgiftspliktige aktører.

Et forslag om eventuelle endringer av merverdiavgiftsregelverket på kultur- og idrettsområdet vil ikke inneholde forslag som berører instituttet for frivillig registrering.