Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1012 (2009-2010)
Innlevert: 13.04.2010
Sendt: 14.04.2010
Besvart: 19.04.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Fra 1. mars d.å. har ytelsene yrkesrettet attføring, medisinsk rehabilitering og tidsbegrenset uførestønad blitt slått sammen under begrepet arbeidsavklaringspenger. Ytelsesnivået er ikke vesentlig endret, men innføringen av meldekort hver 14. dag og tilsvarende utbetalinger har ført til at mange ikke klarer å møte sine forpliktelser fordi beløpet ikke lenger beregnes og utbetales månedlig.
Vil statsråden vurdere å endre utbetalingssystemet slik at ytelsen utbetales samlet månedlig?

Begrunnelse

Ved utbetaling av arbeidsavklaringspengene hver 14. dag blir beløpet ofte ikke stort nok til å dekke forfalte regninger og faste utgifter. For mange mottagere, særlig av lave ytelser, er det svært vanskelig å legge noe til side og planlegge dekning av fremtidige, forventede utgifter. I noen måneder blir ytelsen høyere og blir utbetalt 3 ganger ettersom ytelsen beregnes for 5 arbeidsager pr. uke og dagsatsen fremkommer ved å dele årlig ytelse med 260. De fleste faste utgifter som husleie, avdrag på lån, barnehagekostnader o.l. forfaller pr. måned og kan ikke fordeles til måneder med høyere ytelser. Det er derfor dårlig samsvar mellom systemet for beregning av, og forfall av, faste utgifter og NAVs system for utbetaling av arbeidsavklaringspenger basert på meldekort hver 14. dag.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Det er nær sammenheng mellom bestemmelsene om reduksjon av ytelse i forhold til samtidig arbeidede timer, bruk av meldekort og etterskuddsvis utbetaling hver 14. dag.

Etterskuddsvis utbetaling gir en klar kobling mellom rett og plikt ved at utbetalingene forutsetter at brukeren har gjennomført avtalte aktiviteter i perioden forut for utbetalingstidspunktet.

I Ot.prp. nr. 4 (2008-2009) foreslo departementet å velge hver fjortende dag fordi en mente at det ble for mye å pålegge brukerne å holde orden på bl.a. deltagelse på arbeidsrettede tiltak og arbeidet tid over en enda lengre periode. Brukeren ville dessuten måtte vente veldig lenge på ytelsen sin hvis den skulle utbetales etterskuddsvis hver måned. Utbetalingssystemet har vært brukt for attføringspenger og dagpenger i mange år uten at det har blitt rapportert om annet enn overgangsproblemer for enkelte brukere. Stortinget har ikke hatt innvendinger til forslaget.

Jeg har forståelse for at brukerne trenger litt tid til å tilpasse seg til utbetalinger hver fjortende dag. Jeg vil likevel minne om at alle som før 1. mars 2010 mottok attføringspenger allerede har fått ytelsen utbetalt hver fjortende dag, og at de øvrige brukerne fikk informasjon om denne omleggingen i god tid før den ble iverksatt. Jeg ser derfor ikke behov for endringer i utbetalingssystemet nå.