Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1015 (2009-2010)
Innlevert: 14.04.2010
Sendt: 15.04.2010
Besvart: 23.04.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Kan statsråden bidra til at innholdet i Integrerings- og mangfoldsdirektoratets rapport om Human Rights Service gjøres kjent for offentligheten, og kan han klargjøre hva IMDi mener med at en slik rapport ikke lenger er "hensiktsmessig"?

Begrunnelse

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har lagt ut en nyhetssak på sin hjemmeside datert 8. april, hvor det fremgår at direktoratets gjennomgang av opplysninger knyttet til Human Rights Service (HRS) viser at sistnevnte har innfridd kravene for tildeling av tilskudd i perioden 2006 til og med 2009. Det foreligger dermed ikke grunnlag for å kreve tilbakebetaling av tidligere tilskudd som er gitt til organisasjonen.
Dette arbeidet ble i sin tid initiert av Arbeids- og Integreringsdepartementet på bakgrunn fra en henvendelse fra Amal Aden. Opprinnelig ble dette omtalt som en granskning av organisasjonen. Saken ble mye omtalt i media hvor det også ble fremsatt flere alvorlige påstander.
På hjemmesiden til HRS kan man lese at IMDi gjennom flere måneder har arbeidet med en rapport om denne saken, i tråd med departementets opprinnelige forespørsel. Nå heter det imidlertid fra IMDi at det ikke lenger er ”hensiktsmessig” å utarbeide en slik rapport. Dette fremstår noe spesielt siden tidligere signaler tydet på at rapporten var nært forestående og deler av denne allerede har lekket til Aftenposten.

Kilder:

- http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=56&tekstid=3454
- http://imdi.no/no/Nyheter/2010/PM-Amal-Adens-henvendelse-vedr-Human-Rights-Service-HRS/

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: På bakgrunn av Amal Adens henvendelse til Arbeids- og inkluderingsdepartementet sommeren 2009 om Human Rights Service (HRS), ba departementet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å besvare henvendelsen. Det er IMDi som forvalter tilskuddsordningen til landsdekkende organisasjoner, hvor HRS i 2009 var en av ti organisasjoner som mottok slik støtte.

For å kunne besvare henvendelsen har IMDi foretatt en saksforberedelse som tok sikte på å opplyse saken best mulig. Som en del av sitt beslutningsgrunnlag har IMDi utarbeidet et dokument som blant annet gjennomgår opplysningene som foreligger i saken. Dokumentet ble sendt begge partene for uttalelse for ytterligere å sikre deres partsrettigheter. Dokumentet hadde i denne fasen av arbeidet form av utkast til en rapport.

IMDi har under saksbehandlingen kommet til at det ikke vil være behov for å utarbeide noen rapport i tillegg til ovennevnte dokument for at IMDi skal kunne utøve sin rolle som tilskuddsforvalter.

Ovennevnte dokument har vært unntatt offentlighet på grunn av at dokumentet inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikten.

Fra den 19. april 2010 har dokumentet vært tilgjengelig for offentligheten ved at Nettavisen har lagt det ut på sine nettsider.

Når dokumentet nå er gjort alminnelig kjent og tilgjengelig på denne måten, er det ikke lenger grunn til å unnta det fra offentlighet.