Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1019 (2009-2010)
Innlevert: 14.04.2010
Sendt: 15.04.2010
Besvart: 23.04.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Verdenshandelen får et stadig sterkere fokus på mineralske råstoffer. Skal denne næringen bygges opp, er det behov for statlige rammevilkår og virkemidler. For å få til økt satsing i Norge og særlig i Nord-Norge er kapitaltilgang viktig.
Vil statsråden iverksette tiltak og vikemidler som eksempelvis fond til å styrke egenkapital i kompetente eierselskap, skattemessige insentiver til prospektering og infrastrukturtiltak for å nå mineralforekomstene?

Begrunnelse

Mineraler er råstoffer som moderne industri og velferd er avhengig av. Høyere prisdannelse og kamp om monopoler er klare signaler på mange mineralers viktige betydning i vårt moderne samfunn. Norge ligger langt etter våre naboland i å registrere aktuelle mineralressurser. Sverige og Finland har brukt mer enn ti ganger så store ressurser på dette som Norge det siste tiåret. Geologisk kartlegging er forutsetningen for prospektering, næringsutvikling og råvaresikkerhet. Det er viktig at staten bidrar med gode rammevilkår for denne næringen.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg er opptatt av å legge til rette for at bergverksnæringen har gode rammebetingelser som kan stimulere til økt verdiskaping og lønnsomme bedrifter. På samme måte som resten av næringslivet er bergverksnæringen avhengig av generelle økonomiske rammevilkår, slik som kronekurs, lave renter og en politikk som sørger for et akseptabelt kostnadsnivå for konkurranseutsatt næringsliv i Norge. Stabile og forutsigbare rammebetingelser er avgjørende også for bergverksnæringen. Næringen er avhengig av en god krafttilgang og at miljø- og klimapolitikken gir grunnlag for at lønnsomme bedrifter kan utvikle seg videre i Norge.

Mineralloven trådte i kraft 1. januar i år. Den er et viktig bidrag i regjeringens satsing på utnyttelse av landets naturressurser. Gjennom mineralloven stimulerer vi til økt kartlegging av mineralressursene i Norge ved å utvide leteretten til å gjelde for alle mineraler. Tidligere kunne man uten grunneiersamtykke bare lete etter statens mineraler (f.eks. gull, sølv, jern, kobber osv.). Dette er forandret i den nye loven. Nå kan man også lete etter grunneiers mineraler uten samtykke fra grunneier. Dette vil gjøre det enklere å kartlegge berggrunnen. Økt kartlegging og kunnskap om berggrunnen vil også være viktig for den kommunale arealplanleggingen. Det gir blant annet kommunene bedre muligheter til å sette av områder til råstoffutvinning i sine planer.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er et forskningsbasert forvaltningsorgan og har som kjerneoppgave å produsere og distribuere basiskunnskap, blant annet om Norges berggrunn. NGU har en grunnleggende kompetanse om landets geologiske oppbygning og mineralressurser. NGUs kartleggingsvirksomhet, og den informasjonen om mineralforekomster i Norge som de har gjort tilgjengelig, danner grunnlaget for leting (prospektering) etter metalliske og mineralske råstoffer som vil kunne resultere i påvisning av nye forekomster med mulighet for næringsutvikling og verdiskaping. Etatens arbeid omfatter oversiktskartlegging og går fram til påvisning av en forekomst. Mer detaljerte undersøkelser av en forekomst må næringen selv forestå.

Det offentlige virkemiddelapparatet kan også på visse vilkår bidra med virkemidler som har til hensikt å styrke bedriftenes muligheter og kapasitet til å foreta lønnsomme investeringer. Både Innovasjon Norge og Investinor AS tilbyr risikokapital gjennom henholdsvis låne- og garantiordninger og egenkapital. Eksempelvis gav Innovasjon Norge i 2009 et lån på 90 mill. kroner til investeringer og oppstart av gruvevirksomheten i Sydvaranger Gruve AS. På forskningsområdet er både Norges forskningsråds program Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og ordningen for såkalt nærings-ph.d. aktuelle virkemidler for å øke forskningsinnsatsen i bedrifter med forskningsambisjoner på mineralområdet. Bedriftene i bergverksnæringen har dessuten også muligheter til å søke om skattefradrag for forsknings- og utviklingsaktivitet gjennom Skattefunnordningen.

Jeg vil avslutningsvis påpeke at Nærings- og handelsdepartementet følger utviklingen i næringen nøye med sikte på å legge til rette for størst mulig verdiskaping. Jeg tar sikte på å starte et arbeid med en samordna politikk for bergverksnæringen i nær fremtid.