Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1021 (2009-2010)
Innlevert: 15.04.2010
Sendt: 15.04.2010
Besvart: 23.04.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Bergens Tidende og andre medier har den siste tiden skrevet om at Bufetat region vest er pålagt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å spare inn 134 millioner kroner i inneværende år. Direktøren i Bufetat region vest har uttalt at hun ikke kan garantere at nedskjæringer ikke vil påvirke tilbudet til brukerne - barna.
Vil regjeringen vurdere ekstrabevilgninger i RNB for å sikre at tilbudet i region vest og de øvrige regionene holdes på et forsvarlig nivå?

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Jeg vil først understreke at jeg følger den økonomiske situasjonen i det statlige barnevernet nøye. Jeg kan for øvrig ikke kommentere eventuelle tilleggsbevilgninger i revidert nasjonalbudsjett.

Bufetat har hatt store økonomiske utfordringer siden etableringen, og etaten har årlig hatt behov for tilleggsbevilgninger. Siden 2004 har bevilgningene til det statlige barnevernet nominelt økt med over 2 milliarder kroner, eller over 70 prosent. En slik utgiftsvekst kan ikke fortsette, noe også Stortinget har sluttet seg til. Stortingets familie- og kulturkomité uttaler følgende i innstillingen til 2010-budsjettet (Innst. 14 S (2009–2010)):

”Omstillingen for å redusere utgiftsveksten i etaten skal ha høy prioritet, og det er et krav til etaten om en mer effektiv utnytting av ressursene.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Kristelig Folkeparti, er bekymret over at det fortsatt ikke ser ut til at BUFDIR klarer å ha kostnadskontroll. Flertallet viser til at BUFDIR sine prognoser viser at etaten venter et merforbruk i driftsutgiftene for 2009 på 143,0 mill. kroner. (…) Flertallet vil understreke viktigheten av at det settes inn ytterligere tiltak for å få bedre kontroll på bruken av ressurser i det statlige barnevernet.”

Etaten gjennomfører nå et program for økonomisk balanse og økt barnevernfaglig måloppnåelse. Dette omstillingsprogrammet vil medføre endringer i tjenestetilbudet, men ikke i form av et dårligere tilbud til barna. Jeg mener det er mulig å oppnå økonomisk balanse samtidig som det gis et godt tilbud til barn som trenger det.

Samtidig er det nå et stort behov for økte ressurser til kommunalt barnevern, dette blir min hovedprioritering framover. Økningen i de frie inntektene til kommunene i 2010 legger til rette for en økning med 400 årsverk, og regjeringen vil arbeide for å fortsette opptrappingen i årene som kommer.

Når det gjelder situasjonen i Region vest, vil jeg vise til at tildeling etter saldert budsjett for 2009 til Region Vest var på 1 222 mill. kroner, mens tildelingen i 2010 er på 1 278 mill kroner, noe som viser at det ikke er noen nedgang i opprinnelig tildeling til regionen. Utfordringen i Region vest skyldes at regionen ikke klarte å holde budsjettet sitt i 2009, og derfor fikk store tilleggsbevilgninger i løpet av året.

Region vest er den regionen som har høyest andel barn i institusjon. Forskning viser at barneverninstitusjonene ikke alltid er den beste oppvekstarenaen for barn og unge, selv om institusjon for noen er det beste tilbudet i en periode. Det er derfor et mål å redusere bruken av institusjon samtidig som andre tilbud, som fosterhjem, bygges ut. Region vest vil fortsatt gi et godt tilbud til barna i regionen, og nedbygging av institusjoner skjer parallelt med utbygging av andre tilbud.