Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1027 (2009-2010)
Innlevert: 15.04.2010
Sendt: 15.04.2010
Besvart: 28.04.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Olje- og energidepartementet nektet Bergens Tidende innsyn i flere dokumenter vedrørende CO2-håndteringsprosjektene til Gassnova. Mange reagerte, med rette, på dette hemmelighetsholdet fra departementet. Sivilombudsmannen har i brev av 24.03.10 bemerket at OED har lagt til grunn en feil forståelse av offentlighetsforskriften § 1, og at innsyn skulle blitt gitt.
Vil statsråden sikre at innsyn gis i tråd med Sivilombudsmannens vurdering?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: På bakgrunn av klage fra Bergens Tidende, har Sivilombudsmannen i brev av 24. mars 2010 gitt en uttalelse om forståelsen av virkeområdet til Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Sivilombudsmannen legger til grunn en snevrere forståelse av virkeområdet til offentlegforskrifta § 1 tredje ledd bokstav f enn det departementet hadde lagt til grunn ved behandlingen av begjæring om innsyn i seks nærmere angitte dokumenter knyttet til CO2-håndteringsprosjektene på Mongstad. I Sivilombudsmannens uttalelse vurderes ikke hvorvidt de seks dokumentene kan unntas offentlighet etter øvrige bestemmelser i offentleglova, men kun hvorvidt den konkrete hjemmelen i forskriften kan anvendes.

Jeg vil understreke at departementet mottar en rekke begjæringer om innsyn, og at hver begjæring behandles konkret. For dokumenter som faller innenfor ulike bestemmelser i offentleglova kapittel 3 (unntak fra innsynsretten), vurderes alltid meroffentlighet, forutsatt at dokumentene ikke inneholder taushetsbelagt informasjon. Dokumentene unntas fra innsyn der hensynet til statens interesser, som for eksempel hensynet til en forsvarlig intern saksbehandlingsprosess eller ivaretakelse av statens forhandlingsposisjon, vurderes som tyngre enn hensynet til offentlig innsyn.

Olje- og energidepartementet har tatt Sivilombudsmannens uttalelse til etterretning, og i tråd med uttalelsen har departementet foretatt en fornyet vurdering av Bergens Tidenes begjæring om innsyn i de aktuelle dokumentene.

Etter en fornyet vurdering, har Olje- og energidepartementet i brev av 20. april til Bergens Tidende gitt helt og delvis innsyn i fire av de seks dokumentene. Øvrige opplysninger og dokumenter er nektet innsyn med hjemmel i konkrete bestemmelser i offentleglova kapittel 3. I tråd med uttalelsen av 24. mars, er Sivilombudsmannen orientert om vurderingen.