Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1028 (2009-2010)
Innlevert: 15.04.2010
Sendt: 15.04.2010
Besvart: 21.04.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Klimakur legger til grunn et nasjonalt "brutto" CO2-regnskap for tiltakene de lister opp. Det globale "netto" CO2-regnskapet blir derimot annerledes. For eksempel medfører økt bruk av biodrivstoff lavere norske CO2-utslipp men øker utenlandske utslipp. I spørretimen 14.04.10 uttalte statsråden at man må se på helheten, ikke bare norske utslippsreduksjoner. Det er svært positivt.
Kan statsråden bekrefte dette synet skriftlig, samt gi en vurdering hvordan det vil påvirke målsetningen fra klimaforliket om 15-17 mill nasjonale CO2-kutt?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Klimakur 2020 har brettet ut alternativene for hvordan nye eller endrede virkemidler setter Norge i stand til å redusere utslippene i Norge i 2020 i tråd med Stortingets vedtak, det vil si med l5-17 millioner tonn CO2-ekvivalenter i forhold til referansebanen, når skog er inkludert.

Dette nasjonale klimamålet gjelder innenlandske utslipp, altså utslipp som oppstår innenfor Norges grenser, avgrenset i tråd med beregningsmetodikken som FNs klimakonvensjon legger til grunn. Derfor beregnes også klimatiltak som overgang til biodrivstoff og nedskalering av industriproduksjonen etter denne avgrensningen i Klimakur. Problemstillingen er særlig relevant for biodrivstoff som regnes som klimanøytralt i Klimakur selv om det oppstår utslipp ved produksjonen i utlandet, samt ved at utslippsreduksjonen fra en nedleggelse av en industribedrift i Norge kan føre til at de samme utslippene flyttes til en bedrift i et annet land.

I arbeidet frem mot en ny stortingsmelding i 2011 vil Regjeringen selvsagt også vurdere internasjonale aspekter ved norsk klimapolitikk, herunder helhetlige utslippsreduksjoner. Når vi skal ta stilling til hvilken pakke av nye virkemidler vi vil foreslå for Stortinget, vil vi selvsagt også ta med i vurderingen om enkelte tiltak fører til økte utslipp i andre land.

Når det gjelder utslippene innenfor Norges grenser ligger klimamålet fra Klimaforliket fast. Det er realistisk å anta at klimagassutslippene kan reduseres med l5-17 millioner tonn CO2-ekvivalenter i forhold til referansebanen slik den er presentert i nasjonalbudsjettet for 2007, når skog er inkludert.