Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1032 (2009-2010)
Innlevert: 15.04.2010
Sendt: 16.04.2010
Besvart: 22.04.2010 av justisminister Knut Storberget

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Mener justisministeren at det er riktig å unnlate å straffe personer som rømmer fra soning?

Begrunnelse

I VG onsdag 14. april kan man lese om drapsdømte Terje Wiik og hans 10 dager lange "ferie" fra sin soning av en dom på 21 år. Terje Wiik ble på grunn av sin handling dømt til en streng straff som han nå har sonet nesten halvveis ferdig. At Wiik, og andre, er uenige i den dommen de har fått, og ikke er fornøyd med soningsforholdene er for så vidt ikke noe nytt, men det betyr ikke at det skal være fritt fram og rømme fra soningen uten at dette får konsekvenser. Det blir etter min mening et meget feil signal å gi at rømming fra soning ikke får konsekvenser.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg ser alvorlig på situasjoner hvor innsatte dømt for grov kriminalitet unndrar seg straffegjennomføring. Alvorligheten gjenspeiles i straffegjennomføringsloven ved at den som unndrar seg gjennomføringen av fengselsstraff i alvorlige tilfeller kan straffes med fengsel inntil 6 måneder. Selv det å unnlate å møte opp til soning er så alvorlig at det kan straffes med fengsel inntil 3 måneder. En alvorlig unndragelse innbærer også et tillitsbrudd som vil vektlegges når kriminalomsorgen skal vurdere hva slags soningsregime den innsatte skal ha videre.

Hva som er en hensiktsmessig reaksjon ved unndragelse av straffegjennomføring må avgjøres etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle og er derfor ikke noe jeg som statsråd kan gi et allmenngyldig svar på. Det er Kriminalomsorgen som vurderer om et forhold skal anmeldes og det er påtalemyndigheten som vurderer om tiltale skal tas ut. Domstolen avgjør som vanlig i straffesaker skyldspørsmålet og straffeutmåling slik det ble gjort i forrige uke, da Asker og Bærum tingrett dømte en innsatt til 3 dagers fengsel for 10 dagers uberettiget fravær ved permisjon. Jeg er kjent med at påtalemyndigheten har anket dommen da de mener straffeutmålingen er for lav.

Jeg vil minne representanten om at fengselsstraff ilagt av domstolen kun er en av flere konsekvenser ved unndragelse av straff. En unndragelse fra fengsel regnes som et alvorlig tillitsbrudd og vil etter gjeldene regelverk og praksis i kriminalomsorgen få konsekvenser for den videre straffegjennomføringen. Unndragelse av straff vil både være et tungtveiende moment i vurderingen av om nye permisjoner skal innvilges og ved vurderinger om den innsatte skal overføres til fengsel med lavere sikkerhetsnivå. Det vil i sin ytterste konsekvens også kunne medføre at tidspunktet for prøveløslatelse utsettes dersom kriminalomsorgen finner det utilrådelig å løslate den innsatte. Løslatelsestidspunket vil uansett bli utsatt tilsvarende varigheten av et ulovlig fravær.