Skriftlig spørsmål fra Filip Rygg (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1033 (2009-2010)
Innlevert: 15.04.2010
Sendt: 16.04.2010
Besvart: 23.04.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Filip Rygg (KrF)

Spørsmål

Filip Rygg (KrF): Til nå har det vært unntak fra forbudet mot bruk av amalgam i tannhelsetjenesten for pasienter som må behandles i narkose eller som er allergiske mot ingredienser i andre tannfyllingsmaterialer. Nå vil disse unntakene bli fjernet.
Hva vil regjeringen gjøre for å sikre fortsatt godt tannhelsetilbud for disse gruppene etter endringen?

Begrunnelse

Av miljøhensyn har Norge fått et forbud mot all bruk av amalgam. Dette er et forbud Kristelig Folkeparti støtter. Det har samtidig vært to viktige unntak, hvor det ene nå skal tas ut:

”amalgam til bruk i tannbehandling for pasienter som må behandles i narkose eller som er allergiske mot ingredienser i andre tannfyllingsmaterialer”.

I følge Tannlegeforeningen har dette vært et viktig unntak som sikrer at alle pasienter får et tannhelsetilbud. Med endringen som nå skal skje, vil enkelte grupper risikere å ikke kunne motta tannhelsebehandling. Konsekvensene av totalforbudet synes neppe å være tilsiktet og bør derfor kunne hensyntas ved å beholde dette unntaket.
Miljømessig vil heller ikke dette være en utfordring da dette allerede skal håndteres uten utslipp. Dette er snakk om svært få pasienter, men for de det gjelder er dette viktig.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet innførte Miljøverndepartementet fra 1. januar 2008 et forbud mot å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke stoff eller stoffblanding som inneholder kvikksølv eller kvikksølvforbindelser. Forbudet er regulert i FOR 2004-06-01 nr. 922 Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Det ble samtidig gjort et unntak fram til 31. desember 2010 fra bestemmelsen for amalgam til bruk i tannbehandling. Unntaket omfatter pasienter som må behandles i narkose eller som er allergiske mot ingredienser i andre tannfyllingsmaterialer.

I forbindelse med arbeidet med forbudet, vurderte Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet behovet for unntaksbestemmelser og varigheten av eventuelle unntak. Da forslag til regulering av forbudet i produktforskriften var på høring, kom det inn synspunkter på både unntaksbestemmelsen og på varigheten av forbudet. Spørsmål om nødvendigheten av å bruke amalgam veid opp mot andre fyllingsmaterialer ble kommentert. Helse- og omsorgsdepartementet innhentet faglige råd hos Helsedirektoratet, og på bakgrunn av disse rådene konkluderte departementet med at det ikke forelå grunner til å endre forslaget om det tidsbegrensete unntaket for de aktuelle pasienter.

Jeg deler representantens oppfatning om at det er viktig å sikre et godt tannhelsetilbud for de som frem til årsskiftet er unntatt fra forbudet. I henhold til produktforskriftens § 7-1 kan Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere Statens forurensningstilsyn) eller den Miljøverndepartementet bemyndiger, gjøre unntak fra forskriftens bestemmelser. Dette betyr at for pasienter som har behov for narkose eller som er allergisk mot ingredienser i andre tannfyllingsmaterialer, kan det gis dispensasjon fra forbudet etter 31. desember 2010.

Med muligheten for å gjøre unntak fra bestemmelsen, vil dette etter min vurdering ivareta behovet for et godt tannhelsetilbud for de aktuelle personene. Jeg forutsetter at ved behandling av eventuelle dispensasjonssøknader, vil dette skje i et samarbeid mellom de berørte fagmyndigheter. Helse- og omsorgsdepartementet vil også ha en dialog med Miljøverndepartementet om hvordan forbudet og unntaksbestemmelsen har virket etter at forskriften trådte i kraft. Så langt har det ikke kommet vesentlige innvendinger fra den utøvende tannhelsetjenesten etter at forbudet med unntak trådte i kraft.