Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1037 (2009-2010)
Innlevert: 16.04.2010
Sendt: 16.04.2010
Besvart: 22.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Igjen er det fokus på manglende nødsamband i norske veitunneler. I forbindelse med at fylkeskommunene har overtatt et omfattende veinett fra staten fremvises ikke bare et stort vedlikeholdsetterslep på veivedlikeholdet men også andre mangler, bl.a. manglende nødsamband i veitunnelene. Bare i Hordaland mangler nesten 8 av 10 tunneler på fylkesveinettet nødsamband.
Hva er status på manglende nødnett i tunnelene, og hvilken plan har statsråden evt. i samarbeid med DSB for å få tilfredsstillende sikkerhet i veitunneler?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er riktig at det er mange eldre vegtunneler som ikke har nødsamband. Av alle tunneler som er lenger enn 500 meter mangler to av tre tunneler utstyr for nødkommunikasjon. I gamle tunneler som er kortere enn 500 meter, blir det normalt ikke installert slikt utstyr.

Årsaken til at utbyggingen ikke har hatt den framdriften som tidligere var planlagt, er at Statens vegvesen har avventet utbyggingen av nytt nødnett. Det har som kjent oppstått store forsinkelser i denne utbyggingen. I forbindelse med nødnettutbyggingen må Statens vegvesen sørge for nødvendige antenner og kabling i sine tunneler for at nødnettet skal virke også her. Vegvesenet har ikke sett det forsvarlig å investere i sambandsutstyr som bare ville få en kort levetid før nødnettet blir rullet ut. Utsettelsene i påvente av nødnettet har skjedd i forståelse med DSB.

Utbygging av nytt nødnett er nå påbegynt, og det er i første byggetrinn allerede installert nytt digitalt nødnett i 37 tunneler. Det utstyret som tas ned, kan benyttes andre steder i landet som en midlertidig løsning i påvente av at Stortinget, etter en prøveperiode, tar stilling til videre utbygging.

Det er mange tunneler som fortsatt ikke har det ønskede sikkerhetsnivået, bl.a. med tanke på brannslokkere, nødtelefoner og lys. Dette er sikkerhetsutstyr som anses som viktig i den daglige driften av tunneler. Innenfor fastsatte økonomiske rammer må det derfor hele tiden gjøre avveininger.

Etter hvert som nødnettet bygges ut videre, vil Statens vegvesen legge opp til at innsatsen på nødnett i tunneler også blir økt. Framdriftsplanene for nødnettet er av grunner som er nevnt over usikre pr. i dag. Jeg kan derfor ikke konkret tidfeste når nytt nødnett er på plass i alle tunneler over 500 meter.