Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1038 (2009-2010)
Innlevert: 16.04.2010
Sendt: 16.04.2010
Besvart: 23.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): På reise i Østfold og Akershus med Transportkomiteen kom det frem at de to fylkene har ulik prioritering av og mangel på finansieringsmidler til ferdigstillelse av E18 mellom Østfold grense og Vinterbro. Dette prosjektet er også et viktig nasjonalt prosjekt for å ruste opp hele E18 fra Vinterbro til svenskegrensen. Det trengs åpenbart statlig styring og ikke minst statlig finansiering for å sikre at også dette prosjektet på E18 kan gjennomføres uten ytterligere stopp og forsinkelse.
Hva vil statsråden gjøre?

Begrunnelse

Moderniseringen av E18 fra Vinterbro til svenskegrensen fremstår som et tydelig eksempel på en bedrøvelig norsk veipolitikk der det bygges i rykk og napp; stykkevis og delt i stedet for korridorvis. En slik politikk forlenger byggetid og fordyrer arbeidet. Vedrørende etappen Vinterbro - Østfold grense kommer det i tillegg at manglende avklaring, prioritering og finansiering kan medføre at det er nødvendig å bygge midlertidig vei til 40 mill.kr. Denne situasjonen forsterket behovet for statlig styring og for statlig finansiering og/eller bidrag til å finne finansiell løsning som sikrer rasjonell fremdrift og bygging i arbeidet med moderniseringen av hele E18 mellom Vinterbro og svenskegrensen.
Jeg håper derfor at statsråden vil ta tak i denne saken.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 er det lagt til grunn at den videre utbyggingen av E18 på strekningen Knapstad – Retvedt/Akershus grense skal starte i første fireårsperiode og ferdigstilles i siste seksårsperiode. Det arbeides med sikte på at det skal foreligge godkjent reguleringsplan sommeren 2011, og det pågår lokalpolitisk behandling av et opplegg for delvis bompengefinansiering av den resterende utbyggingen av E18 i Østfold. Dersom gjeldende framdriftsplan holdes, regner Statens vegvesen med at prosjektet kan være klart for anleggsstart i 2013.

Som omtalt i St.meld. nr. 16 (2008-2009) er standarden på E18 videre fra Retvedt til Vinterbru bedre enn i Østfold, og framtidig årsdøgntrafikk på denne strekningen forventes dessuten å bli noe lavere. Dette er bakgrunnen for at strekningen Knapstad – Retvedt er prioritert først i St.meld. nr. 16 (2008-2009). For å oppnå sammenhengende god standard bør imidlertid hele strekningen Knapstad – Retvedt – Vinterbru bygges ut til firefelts veg,

De endelige prioriteringene etter 2013 vil skje gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023, men jeg kan forsikre at jeg vil arbeide for kontinuitet i den videre utbyggingen av E18 i Østfold og Akershus. For strekningen fra fylkesgrensen mellom Østfold og Akershus til Vinterbru er arbeidet med kommune- delplan nå i startfasen. Jeg legger til grunn at Statens vegvesen også prioriterer planleggingen på denne strekningen, slik at sammenhengende utbygging blir mulig.