Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1040 (2009-2010)
Innlevert: 16.04.2010
Sendt: 19.04.2010
Besvart: 27.04.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Flere lokale NAV-kontorer har nå fått beskjed om at de får færre plasser i kvalifiseringsprogrammet enn tidligere forutsatt. Særlig de stedene man var først ute virker å være rammet.
Hva vil statsråden gjøre for å stoppe slike nedskjæringer og slik forhindre at det blir færre som får hjelp til å komme i arbeid?

Begrunnelse

Kvalifiseringsprogrammet er et av de viktigste tiltakene for å få vanskeligstilte ut av fattigdom og inn i arbeidslivet. Undertegnede har fått signaler fra flere steder i landet, bla i Arendal om at NAV har fått tildelt færre kvalifiseringsplasser enn tidligere forutsatt. Der har antall plasser blitt redusert fra 114 til 77, selv om det er flere hundre som står i kø. En slik beskjed om kutt kommer mer enn 3 mnd. ut i året og medfører at antall plasser resten av året da må skjæres enda mer ned for å holde gjennomsnittet. Reduksjon av tilbudene er stikk i strid med alle politiske signaler om at en ønsker flere tilbake i arbeid. For kommunene er dette tiltaket også ønsket, men slik det ser ut nå skyver staten utgiftene over på kommunene eller så blir resultatet at færre får ta del i kvalifiseringsprogrammet.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Kvalifiseringsprogrammet er et svært viktig tiltak i regjeringens innsats mot fattigdom. Programmet er rettet mot langtidsmottakere av sosialhjelp og andre grupper som står langt fra arbeidsmarkedet, hvor hovedformålet er å bidra til at flere i målgruppen kommer ut i arbeid.

Kvalifiseringsprogrammet er et kommunalt ansvar som forvaltes av de lokale NAV-kontorene. Kommunene er samlet blitt kompensert for de beregnede merkostnadene knyttet til programmet. Denne beregningen er basert på et anslag for merkostnader pr deltaker og et anslag for gjennomsnittlig antall deltakere i ordningen. Kvalifiseringsprogrammet har blitt faset inn i takt med etableringen av NAV-kontor, og denne innfasingen har ført til at bevilgningen over statsbudsjettet til formålet samlet sett har blitt styrket hvert år etter innføringen. Bevilgningen er øremerket i oppbyggingsperioden, men regjeringen har samtidig varslet at det tas sikte på å overføre bevilgningen til rammetilskuddet. Fra 1. januar 2010 har alle kommuner lovmessig plikt til å tilby kvalifiseringsprogrammet.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har orientert meg om at enkelte kommuner har meldt tilbake en misnøye med tilskuddet til kvalifiseringsprogrammet for 2010. Slik jeg forstår det, handler dette dels om kommuner som har fått en reduksjon i bevilgningen sammenlignet med 2009 og dels om kommuner som har fått en mindre økning enn de hadde forventet.

Fordelingen til den enkelte kommune har tatt utgangspunkt i en fordeling basert på sosialhjelpsnøkkelen i inntektssystemet, justert for tidspunkt for etablering av NAV-kontoret og et beregnet forløp for antall deltakere i den enkelte kommune. Det har ikke skjedd noen justering av bevilgningen i 2008 og 2009 som følge av at det samlede antallet deltakere var lavere enn forutsatt. Vi har lagt til grunn at det tar noe tid for de lokale NAV-kontorene å komme i gang, og det har vært fokusert på tilretteleggende tiltak både på nasjonalt nivå og fylkesnivå.

Bevilgningen til den enkelte kommune er med andre ord ikke direkte knyttet til faktisk gjennomføring. Dersom den faktiske aktiviteten i ett år har vært lavere enn den beregnede, innebærer det at det er gitt et statlig tilskudd til en høyere aktivitet enn den faktiske. Dersom denne aktiviteten kommer på et seinere tidspunkt enn det som er beregnet, vil kommunen ha flere deltakere i program enn det den isolert sett får tilskudd til i 2010. Denne aktiviteten er imidlertid finansiert gjennom det tilskuddet som allerede er gitt tidligere, men ikke benyttet til dette formålet. Det er en realitet at kommunene samlet sett hadde en lavere aktivitet knyttet til kvalifiseringsprogrammet både i 2008 og 2009 enn det som var forutsatt i bevilgningen, og der det er forutsatt at disse midlene brukes til formålet i senere år.

De fleste henvendelsene er kommet fra kommuner som etablerte NAV-kontor i 2008, og som fikk plikt til å tilby kvalifiseringsprogram fra samme tidspunkt. For en del av disse kommunene skyldes nedgangen i bevilgningen at disse kommunene nå har kommet over i en fase hvor den beregnede avgangen fra programmet er større enn tilgangen.

Jeg er kjent med at Arbeids- og velferdsdirektoratet i lys av de henvendelsene som er kommet har iverksatt en rekke tiltak for å gi oppdatert informasjon om prinsippene for fordeling av midler i 2010. Det er blant annet utarbeidet et eget informasjonsskriv til fylkesdirektører i Arbeids- og velferdsetaten og Fylkesmannen, og det legges opp til egne møter mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og kommuner der det er behov for å gjennomgå og drøfte fordelingen konkret. Det er i tillegg sendt en egen e-post til alle rådmenn med henvisning til informasjonen som er lagt ut på Arbeids- og velferdsdirektoratets hjemmeside.

Hovedformålet med kvalifiseringsprogrammet er som nevnt å redusere antall personer som er eller risikerer å bli langtidsmottakere av sosialhjelp, ved å få flest mulig av dem over i arbeid/aktivitet eller få avklart om de har rett til ytelser fra folketrygden. Å lykkes i dette arbeidet, er viktig både for dem det gjelder og for samfunnet.

Dette vil på sikt også bidra til å redusere sosialhjelpsutgiftene for kommunene – dels ved at en del som ellers ville mottatt sosialhjelp kommer over i arbeid og dels ved at en del får rett til ytelser fra folketrygden. Satsingen på kvalifiseringsprogrammet er dermed på sikt økonomisk fordelaktig også for kommunene, selv uten kompensasjon for de beregnede merkostnadene knyttet til programmet. Den økonomiske fordelen for kommunene av å satse på kvalifiseringsprogrammet forsterkes følgelig av at de samlet sett får slik kompensasjon.

Måltallene for kommunene for 2010 er i samsvar med bevilgningen for 2010, når det også tas hensyn til de bevilgninger kommunene har fått siden oppstarten av ordningen.