Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1042 (2009-2010)
Innlevert: 19.04.2010
Sendt: 19.04.2010
Besvart: 27.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Er det slik Norsk Bane i sin høringsuttalelse, datert 12.4.10 til Jernbaneverkets planprogram for Oslo - Ski at vi vil forspille muligheter til en kraftig forbedring av togtilbudet i hele regionen og være i strid med de forutsetninger Stortinget har lagt?

Begrunnelse

Norsk bane hevder at Jernbaneverkets planprogram for Follobanen Oslo - Ski er et klart brudd på Stortingets forutsetninger. De hevder at Jernbaneverkets plan vil i tillegg gi langt dårligere tilbud for IC-trafikken enn alternative muligheter med flerbruks høyhastighetsbane.
I tillegg mener de det nå er viktig å legge til rette for en raskere fremdrift og ferdigstilling enn det Jernbaneverket så langt har basert seg på.
Det fremgår at Norsk Bane og Deutsche Bahn har jobbet grundig med å utarbeide alternative planer Oslo - Ski (og videre til Moss og Halden) som både ivaretar Stortingets forutsetninger om høyhastighet og vil gi langt bedre løsninger for IC- og lokaltrafikken i flerbrukskonsept. De har kommet svært langt i detaljeringen og kan ferdigstille traséarbeidet i løpet av kort tid om det legges til rette for prosesser som åpner for slike alternative løsninger, sier de i sin høringsuttalelse.
Jeg refererer fra deres høringsuttalelse:
Stortinget vedtok 2009 at "hastighetsdimensjoneringen for nye linjer og strekninger som kan tenkes å inngå i et framtidig høyhastighetsnett, skal være minimum 250 km/t", og "at det spesielt bør arbeides videre med konsepter for flerbruksbaner med blandet trafikk av høyhastighetstog, regionstog og godstrafikk." Stortinget fremhevet viktigheten av å planlegge strekningen Oslo – Ski "som ein lekk i ein heilskapleg strategi for den nye Østfoldbanen" og som "ei viktig lenke i ei framtidig skandinavisk høgfartsline", ikke minst for å kunne "oppnå eit best mogleg traséval" uten "flaskehalsar" og "unødvendige fartsavgrensingar".
Dersom Jernbaneverkets planprogram legges til grunn for de videre arbeidene, vil ikke noe av dette være oppnåelig. Påstanden i planprogrammet om at Oslo – Ski "vil utgjøre første etappe i utbyggingen av en høyhastighetsbane til Europa" (s. 10 og 15), er klart villedende. Samtlige traséalternativer i Jernbaneverkets planprogram for Oslo – Ski krever at togene reduserer hastigheten til 130 km/t både like sør for Ski stasjon, ved Ås og ved Vestby. Tog fra Oslo mot sør vil ikke oppnå 250 km/t noe sted på den planlagte strekningen, uansett traséalternativ. Med Jernbaneverkets planprogram vil Oslo – Ski ikke bli noen "lenke i ei skandinavisk høgfartsline", men et nytt eksempel på at bit-for-bit-planlegging uten helhetlig strategi resulterer i flaskehalser, unødvendige hastighetsbegrensinger og et alt for dårlig togtilbud.
Norsk Bane hevder i uttalelsen at de siste månedene har undersøkt dette meter for meter og kan dokumentere i detalj at det ikke finnes noe alternativ for en høyhastighetsbane som med enkle tiltak kan kombineres med noen av Jernbaneverkets traséalternativer.
Det er svært viktig at de forhold som det pekes på i uttalelsen avklares og videre at det tydeliggjøres om planprogrammet for Oslo - Ski er koordinert med den utredning som statsråden har bestilt til 2012 mht høyhastighetsbane med ulike alternativ. Videre at tempo i planlegging og utbygging av Oslo - Ski ikke forsinkes.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Hovedformålet med nytt dobbeltspor Oslo S – Ski er å sikre et moderne, effektivt og kapasitetssterkt nærtrafikksystem i Sørkorridoren inn mot Oslo. Her skal tunge trafikkstrømmer avvikles med mulighet for fleksibel bruk av fire spor. Strekningen utgjør 22 kilometer av Østfoldbanen.

Også i Oslo-området skal, og kan, nærtrafikk kombineres med IC-trafikk, godstrafikk og eventuell høyhastighetstrafikk, fordi det legges opp til å dele den totale kapasiteten på fire spor mellom ulike togslag. Totalkapasiteten og fleksibiliteten dette innebærer, er avgjørende for å løse Oslo-områdets transportutfordringer i framtiden.

Jeg har merket meg synspunktene til Norsk Bane AS. Både framtidig hastighetsstandard og kopling mellom Follobanen og en mulig framtidig høyhastighetsbane på strekningen, er problemstillinger departementet er opptatt av å håndtere på en god måte. Miljøverndepartementet har tidligere besluttet at det er Samferdselsdepartementet som skal være ansvarlig myndighet etter bestemmelsene om konsekvens- utredninger for nytt dobbeltspor Oslo – Ski. Dette innebærer at det er Samferdselsdepartementet som fastsetter planprogrammet og gjennom dette avgjør hvilke traseer som skal utredes og hvilke problemstillinger for miljø og samfunn som skal belyses i konsekvensutredningen.

Jernbaneverket utreder nå ulike konsepter for Oslo – Ski som gir stor fleksibilitet for å velge ulike løsninger for høyhastighetstrafikk. I høyhastighetsbaneutredningen må man bl.a. vurdere hastighetsbegrensningen gjennom Ski stasjon på 130 km/t, opp mot det å bygge en ny bane som grener av fra Follobanen nord for Ski stasjon.

Fastsettelse av planprogrammet skal etter planen skje i løpet av våren 2010. I forbindelse med dette arbeidet vil departementet grundig vurdere bl.a. de problemstillinger Norsk Bane AS er opptatt av.