Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1044 (2009-2010)
Innlevert: 19.04.2010
Sendt: 20.04.2010
Besvart: 27.04.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): De viktige kompetansemiljøene for støtte til blinde og svaksynte som er bygget opp på Statpeds avdelinger på Tambartun og Huseby foreslås i NOU 2009:18 nedlagt.
Vil statsråden allerede nå slå fast at slik nedleggelse eller splitting av disse viktige kompetansemiljøene ikke er aktuelt?

Begrunnelse

Blant annet i forbindelse med behandlingen av St.meld. 44 (2008-2009) kom det frem at departementet har nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med videre oppfølging av Midtlyng-utvalgets rapport, NOU 2009:18. En av de tiltak Midtlyng-utvalget mener det er grunn til å se på er en oppsplitting og fragmentering av det arbeidet Statpeds avdelinger på Tambartun og på Huseby gjør i forhold til arbeidet med blinde og synshemmede samt multihandikappede med synshemming og blindhet. En del av diagnosegruppene disse miljøene jobber overfor finnes det svært få av i Norge, helt nede i 40 mennesker i landet totalt. Dette indikerer at en oppsplitting av disse to kompetansemiljøene vil være svært uhensiktsmessig og vil medføre at spisskompetanse innenfor dette feltet vil kunne forvitre.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I spørsmålet viser representanten til at NOU 2009:18 Rett til læring skal inneholde forslag om at kompetansesentrene Tambartun og Huseby blir nedlagt og at det legges opp til en oppsplitting og fragmentering av det arbeidet de to kompetansesentrene gjør i forhold til blinde og svaksynte.

Jeg kan ikke finne slik omtale i NOU 2009:18. I kapittel 16 PP-tjenesten og Statped tettere på omtales kompetansesentrene, fagområdene belyses og det fremmes forslag om endringer. Jeg vil her gjengi utdrag av to forslag relevant for saken:

- Statped organiseres i fire samorganiserte og samlokaliserte spesialpedagogiske regionsentra […]

- Regionsentrenes oppgaveportefølje skal innbefatte spisskompetanse på fagområdene syn, hørsel, språk/tale/kommunikasjon […]

pkt. 16.1 og 16.3 utdypes følgende:

”Statpeds tilbudsstruktur med kompetansesentre som historisk er knyttet til forskjellige vansker i ulike typer spesialskoler, synes å være lite egnet til å ivareta behovene for brukere med sammensatte problemer.” (16.1)”Samorganisering og samlokalisering i flerkompetansesentra vil muliggjøre et tettere samarbeid mellom ulike fagområder enn i dag. Dette vil kunne gi en betydelig faglig gevinst sammenlignet med dagens mer fragmenterte senterstruktur, og komme viktige brukerinteresser i møte.” (16.3)

Tambartun og Huseby kompetansesentra listes deretter opp som videreført og inkludert i den foreslåtte regionstrukturen med de oppgaver de nå har.

Det medfører således ikke riktighet at NOU 2009:18 fremmer de forslag representanten viser til.

Dersom en regionalisering av Statped blir besluttet, vil jeg vurdere hvordan miljøer med spisskompetanse innen særlige områder samtidig kan tas vare på og videreutvikles. Et regionalisert Statped må både dekke regionene med et godt tilbud og ivareta nasjonale behov for høy spisskompetanse.

NOU 2009:18 har vært på bred høring. Departementet har mottatt rundt 300 høringsuttalelser. Jeg vil komme tilbake til oppfølgingen av NOU 2009:18 Rett til læring gjennom en stortingsmelding i 2011.