Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1045 (2009-2010)
Innlevert: 19.04.2010
Sendt: 20.04.2010
Besvart: 23.04.2010 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): I enkelte straffesaker kan etterforskningen trekke ut i svært lang tid før det eventuelt blir tatt ut tiltale eller saken blir henlagt. For de som er under etterforskning er dette en stor påkjenning.
Hvordan vil statsråden følge opp påtalemyndighetens arbeid slik at eksempler på slike saker blir redusert til et absolutt minimum?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politiet og påtalemyndigheten skal, i samvirke med de andre aktørene i strafferettspleien, bidra til en effektiv straffesaksavvikling som et viktig virkemiddel i kriminalitetsbekjempelsen. Nærhet i tid mellom et straffbart forhold, straffereaksjon og fullbyrdelse virker preventivt, og det å redusere tiden fra straffbar handling til reaksjon og fullbyrdelse skal ha høy prioritet. Rask reaksjon og fullbyrdelse er også viktig av hensyn til fornærmede.

Arbeidet med å effektivisere straffesaksbehandlingen gjennom ulike tiltak knyttet til bl.a. saksbehandlingsrutiner, organisering, kompetanseutvikling, samhandling med andre aktører i strafferettspleien og IKT-løsninger videreføres i 2010.

I arbeidet med å sikre bedre og mer effektiv straffeforfølging videreføres blant annet følgende sentrale mål i år:

- Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for oppklarte forbrytelsessaker i politi- og lensmannsetaten skal, der det ikke er satt særskilte frister, ikke overstige 120 dager. Målet er et landsgjennomsnitt.

- I saker som gjelder visse voldsforbrytelser, skal saksbehandlingstiden i oppklarte saker som hovedregel ikke overstige 90 dager fra anmeldelse til påtalevedtak i politiet.

- I saker mot personer som var under 18 år på handlingstiden, skal spørsmålet om tiltale avgjøres innen seks uker etter at vedkommende er å anse som mistenkt i saken.

- I Den høyere påtalemyndighet skal gjennomsnittlig saksbehandlingstid i påtale- og klagesakene ikke overstige 30 dager, og 90 prosent av sakene skal være avgjort innen dette tidsrom.

I riksadvokatens rundskriv om mål og prioritering for straffesaksbehandlingen i politiet i 2010, settes kort saksbehandlingstid som ett av fire hovedmål for straffesaksbehandlingen. Det understrekes at det er viktig å vie nedarbeiding av restansene særlig oppmerksomhet, siden man har sett en økning av restansene.

Riksadvokaten minner om at politimesteren har ansvaret for straffesaksbehandlingen i distriktet, herunder at målene nås. Riksadvokaten fremhever særlig betydningen av at politimesteren, som leder av den lokale påtalemyndighet, er engasjert i straffesaksbehandlingen og av et velfungerende integrert påtaleledd. Erfaring viser at kontinuerlig, generell oppfølging av straffesaksbehandlingen fra høyt nivå i politidistriktet og oppmerksomhet om påtalemessig ledelse av etterforskningen er særlig viktig for god måloppnåelse. I tillegg er kvalifiserte, erfarne og motiverte etterforskere av stor betydning. Riksadvokaten er tydelig på at effektiviteten i straffesaksbehandlingen må opprettholdes uten at dette går på bekostning av kvalitet og rettssikkerhet.

Saksbehandlingstid og restansesituasjonen for straffesakene er hovedtemaer i styringsdialogen mellom Justisdepartementet og riksadvokaten. Det er i den forbindelse nylig formidlet fra riksadvokaten at det er en positiv utvikling knyttet til saksbehandlingstid for første kvartal i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Situasjonen vil bli fulgt nøye gjennom året for å sikre at straffesakene avgjøres i samsvar med de mål som er satt.